ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วดี บรรพระจันทร์

กายภาพบำบัดคลินิก คณะกายภาพบำบัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรา ลานเหลือ

กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลี แก้วช่วย

การจัดการการกีฬา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลี แก้วช่วย

การจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรานันท์ ดำรงสกุล

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม

การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม

การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา

การจัดการเวชสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ

การเจริญพันธุ์และการประยุกต์เทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ

การประเมินโครงการทางสังคม (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล

การผดุงครรภ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง

การผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง

การผดุงครรภ์ (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ

การพยาบาลเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาวรรณ หนูคง

การพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ

การพยาบาลเด็ก (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาวรรณ หนูคง

การพยาบาลเด็ก (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์

การพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพร ดนัยดุษฎีกุล

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพร ดนัยดุษฎีกุล

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ

การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา

รองศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุดา

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล

การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจียมใจ จีระอัมพร

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท

ความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ วิทยาเขตกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท

ความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกาญจนบุรี

อาจารย์ ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์

จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม

จิตตปัญญาศึกษา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

อาจารย์ ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม

จิตตปัญญาศึกษา (ภาคพิเศษ) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนยศ สุมาลย์โรจน์

จิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี

จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

อาจารย์ ดร.พิริยาภรณ์ จงตระกูล

จุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาจารย์ ดร.พิริยาภรณ์ จงตระกูล

จุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

ชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

ชีวสถิติ (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย

ดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย

ดนตรี (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์

ดนตรีศึกษา (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รองศาสตราจารย์ ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์

ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ

ทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

ทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ

เทคโนโลยีและการจัดการทางเทคนิคการแพทย์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์

นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี

นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศรัล ขุนวิทยา

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

อาจารย์ ดร.ศรัล ขุนวิทยา

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก (ภาคพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย

นิติวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช สัตยสมบูรณ์

บริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช สัตยสมบูรณ์

บริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์

พัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์

พัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม

พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม

พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคพิเศษ) สถาบันโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ

ฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ นภมน ศรีตงกุล

ฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา

ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา

ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ ไกรเสม

ภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย

โภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย

โภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา ศิริ

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชรัตน์ สัมฤทธิ์

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน

วิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รองศาสตราจารย์ นพ.วินัย รัตนสุวรรณ

วิทยาการระบาด (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน

วิทยาการเสพติด สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

วิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รองศาสตราจารย์ พญ.ศศิจิต เวชแพศย์

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ พญ.พนัสยา เธียรธาดากุล

วิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาจารย์ ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ยอดทอง

ศาสนากับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เศรษฐีธร

สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา

สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วนิพพล มหาอาชา

สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล

สาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม

สาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์

อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์

อนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล