ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วดี บรรพระจันทร์

กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสรา ลานเหลือ

กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม

การจัดการการกีฬา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลี แก้วช่วย

การจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม

การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อาจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม

การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา

การจัดการเวชสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ

การเจริญพันธุ์และการประยุกต์เทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา พาหุวัฒนกร

การผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล

การผดุงครรภ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ทวีคูณ

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ

การพยาบาลเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาวรรณ หนูคง

การพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ

การพยาบาลเด็ก (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์

การพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ

การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู

การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู

การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา

การศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี มกราภิรมย์

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท

ความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท

ความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและระบบนิเวศ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์

จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี

จิตตปัญญาศึกษา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี

จิตตปัญญาศึกษา (ภาคพิเศษ) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนยศ สุมาลย์โรจน์

จิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี

จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

ชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

ชีวสถิติ (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย

ดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

อาจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย

ดนตรี (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์

ดนตรีศึกษา (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รองศาสตราจารย์ ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์

ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย อนันต์มานะ

ทันตกรรมผู้สูงอายุ คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

ทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคะภากร

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย

เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิสา มหาสันทนะ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์

นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี

นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก (ภาคพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ภาคพิเศษ) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์ นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

นิติวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช

บริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช

บริหารสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา

พัฒนาการมนุษย์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

อาจารย์ ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา

พัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม

พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย สถาบันโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม

พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (ภาคพิเศษ) สถาบันโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ

ฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ นภมน ศรีตงกุล

ฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา

ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา

ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข

ภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

โภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์

โภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ

วัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์

วิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร

วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร

วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุดา

รองศาสตราจารย์ วินัย รัตนสุวรรณ

วิทยาการระบาด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน

วิทยาการเสพติด สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร

วิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

อาจารย์ นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ

วิทยาศาสตร์ห้องปฎิบัติการคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ หนูหอม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สุวรรณจำรัส

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์

วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ยอดทอง

ศาสนากับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เศรษฐีธร

สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา

สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิพพล มหาอาชา

สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.ณัฐนารี เอมยงค์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว

สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์

สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์

อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์

อนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์