ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ ดร.อำไพ บูรณประพฤกษ์

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์

กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์

กายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์

การจัดการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศริญญา สังขะตะวรรธน์

การจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้

การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส

การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์

กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ

ความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

เคมี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล

จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร

ชีวการออกแบบทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนยา ปโกฏิประภา

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์

ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์

ชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์

ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์

ฟิสิกส์เชิงนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ

ตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ สันติวงศ์

ทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช

ทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

ทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

อาจารย์ ดร.เธียรรัตน์ ตั้งไชยคีรี

เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ ดร.วุฒิชาติ แสวงผล

เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อจิรภาส์ พันธัย

นิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์

ประชากรและสุขภาพทางเพศและ อนามัยเจริญพันธุ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

ประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปัทมพรรณ โลมะรัตน์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ชัยชมภู

พยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร

พิษวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ พญ.กมุทนาถ จันทร์ประภาพ

แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศาสตราจารย์ พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวิทย์ มาแทน

ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ

เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ

เภสัชกรรมคลินิก (ภาคพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร

เภสัชการ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร

เภสัชการ (ภาคพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภกญ.ณัฏฐินี อนันตโชค

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์

เภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย

เภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์

เภสัชวิทยาและการพัฒนายาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.วริสรา ปาริชาติกานนท์

เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์

เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

โภชนาการและการกำหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

โภชนาการและการกำหนดอาหาร (ภาคพิเศษ) สถาบันโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร

ระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

ระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เอกจีน

รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชุติมา เพชรกระจ่าง

วิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วีณา สาธิตปัตติพันธ์

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร

วิทยาการพืช คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ

วิทยาการระบาดทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน

วิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ

วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ สถาบันโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ

วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (ภาคพิเศษ) สถาบันโภชนาการ

อาจารย์ ดร.อนุตเชษฐ์ พัฒนธีร์ปพน

วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธีร์ อัครวัฒน์โฆษิต

วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี

วิศวกรรมเคมีบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี

วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล

วิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรโชค ธนพิทักษ์

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญตานนท์

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว

เวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ DR.Milos Hubina

ศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา

อาจารย์ ดร.ประสงค์ กิติดำรงสุข

สนเทศศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต

สรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร

สังคมศาสตร์สุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม

สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

สิทธิมนุษยชน โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

อาจารย์ ดร.Michael George Hayes

สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์

อนามัยโรงเรียน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชัย เอกพลากร

อาชีวอนามัยและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ ศรลัมพ์

อายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล

อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล