ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) (หลักสูตรนานาชาติ)

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.อำไพ บูรณประพฤกษ์

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

อาจารย์ ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์

กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์

กายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์

การจัดการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศริญญา สังขะตะวรรธน์

การจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้

การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

อาจารย์ ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช

การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อาจารย์ ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช

การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์

กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ

ความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

เคมี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล

จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร

ชีวการออกแบบทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนยา ปโกฏิประภา

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.วรพรรณ ศิริวัฒนอักษร

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์

ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา มีแต้ม

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น

ชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์

ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ สันติวงศ์

ทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช

ทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

ทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์

เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์

เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.อจิรภาส์ พันธัย

นิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.วรางสุ์ วิริยะวิทย์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ

ประชากรและสุขภาพทางเพศและ อนามัยเจริญพันธุ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เจตน์สว่าง

ประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปัทมพรรณ โลมะรัตน์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ชัยชมภู

พยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์

พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาจารย์ ดร.ศุภร วงศ์วทัญญู

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร

พิษวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ พญ.กมุทนาถ จันทร์ประภาพ

แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวิทย์ มาแทน

ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ

เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ

เภสัชกรรมคลินิก (ภาคพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบธัม สถิรกุล

เภสัชการ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบธัม สถิรกุล

เภสัชการ (ภาคพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.กิตติศักดิ์ ศรีภา

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิรภรณ์ อังวิทยาธร

เภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช

เภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณัฎฐิณี จันทรรัตโนทัย

เภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา ปาริชาติกานนท์

เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช

เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

โภชนาการและการกำหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ

อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร

ระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุข

วิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม

วิทยาการพืช คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ

วิทยาการระบาดทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน

วิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ

วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ สถาบันโภชนาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.อรลักษณ์ พัฒนาประทีป

วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์

วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี

วิศวกรรมเคมีบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี

วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

วิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรโชค ธนพิทักษ์

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญตานนท์

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์

เวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Imtiyaz Yusuf

ศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

สนเทศศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิชชุดา แสงสว่าง

สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ

สรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.Mark Stephan Felix

สังคมศาสตร์สุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม

สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

สิทธิมนุษยชน โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

อาจารย์ ดร.Michael George Hayes

สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ

อนามัยโรงเรียน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชัย เอกพลากร

อาชีวอนามัยและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์

อาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุษา แทนขำ

อายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล

อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน