ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ ดร.อำไพ บูรณประพฤกษ์

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภัค เภตราสุวรรณ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์

กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์

กายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์

การจัดการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศริญญา สังขะตะวรรธน์

การจัดการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์

การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

อาจารย์ ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช

การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อาจารย์ ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช

การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์

กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ

ความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

เคมี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล

จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร

ชีวการออกแบบทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนยา ปโกฏิประภา

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ.วรพรรณ ศิริวัฒนอักษร

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์

ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา มีแต้ม

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร. น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น

ชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์

ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ สันติวงศ์

ทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช

ทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

ทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลธิรา พรมกัณฑ์

เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์

เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.อจิรภาส์ พันธัย

นิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางสุ์ วิริยะวิทย์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ

ประชากรและสุขภาพทางเพศและ อนามัยเจริญพันธุ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิรา มุกดา

ประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปัทมพรรณ โลมะรัตน์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ชัยชมภู

พยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์

พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร

พิษวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ พญ.กมุทนาถ จันทร์ประภาพ

แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวิทย์ มาแทน

ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ

เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ

เภสัชกรรมคลินิก (ภาคพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร

เภสัชการ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร

เภสัชการ (ภาคพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภกญ.ณัฏฐินี อนันตโชค

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิรภรณ์ อังวิทยาธร

เภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย

เภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช

เภสัชวิทยาและการพัฒนายาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา ปาริชาติกานนท์

เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์

เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ

โภชนาการและการกำหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ

อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร

ระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

ระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เอกจีน

รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชุติมา เพชรกระจ่าง

วิทยาการกำกับดูแลเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภญ.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร

วิทยาการพืช คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ

วิทยาการระบาดทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน

วิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ

วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ สถาบันโภชนาการ

อาจารย์ ดร.อนุตเชษฐ์ พัฒนธีร์ปพน

วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ศักดารณรงค์

วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี

วิศวกรรมเคมีบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี

วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

วิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรโชค ธนพิทักษ์

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญตานนท์

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์

เวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ DR.Milos Hubina

ศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

สนเทศศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิชชุดา แสงสว่าง

สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต

สรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ

สังคมศาสตร์สุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม

สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

สิทธิมนุษยชน โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

อาจารย์ ดร.Michael George Hayes

สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลีย์ วรคุณพิเศษ

อนามัยโรงเรียน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชัย เอกพลากร

อาชีวอนามัยและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อุรุษา แทนขำ

อายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ฉัตรพร กิตติตระกูล

อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน