ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต (ภาคพิเศษ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา

การจัดการการกีฬา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด

การจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยราชสุดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา

จริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยพร ยุกเซ็น

ฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล

ดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล

นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล

นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ประชากรศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์

ประชากรศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร

พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์

ภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย

โภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี

วิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์

วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา

ศาสนากับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์

สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

อาจารย์ ดร.วีร์ ระวัง

สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล