ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไคล์ เฟียร์

ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม

กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา นิยมจันทร์

กายวิภาคศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์

กายอุปกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ

การจัดการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ

การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา

คัมภีร์พุทธศาสนศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

เคมี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล

จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช ศิริพัฒนพิพงษ์

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.มณี ชะนะมา

จุลชีววิทยาสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร

ชีวการออกแบบทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรบุตร มาศรัตน

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์

ชีววิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์บูรณาการ คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พิบูลโภคานันท์

ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร

ชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

ทันตชีววัสดุศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดลินา ตันหยง

เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี

เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพพัต ควรพงษากุล

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง

ประชากรศาสตร์ประยุกต์และการวิจัยทางสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล

ประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ นรานันทรัตน์ เจนเซน

พยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์

พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ

พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา

พยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส

พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์

พหุวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ

พิษวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวิทย์ มาแทน

ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ

เภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร

เภสัชการ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร

เภสัชการ (ภาคพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภกญ.ณัฏฐินี อนันตโชค

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส

เภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช

เภสัชวิทยาและการพัฒนายาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์

เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปวิน นำธวัช

วิทยาการระบาดคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ชนิตรา ธุวจิตต์

วิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์

วิทยาระบบสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล

วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาจารย์ ดร.รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต

วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ และสารสนเทศคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล

วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ หุ่นสม

วิศวกรรมเคมีบูรณาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล

วิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ตระการ ประภัสพงษา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว

เวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศาสตราจารย์ ดร.เทวัญ จันทร์วิไลศรี

เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ DR.Milos Hubina

ศาสนศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ

สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต

สรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร

สังคมศาสตร์สุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์

สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สรา อาภรณ์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเดือน มูลสม

อายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

อาจารย์ ดร.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ

อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล