ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรินท์ เมฆโหรา

กายภาพบำบัดคลินิก คณะกายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

ทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์