ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) (หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ

การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม

ประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ.น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม

วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก คณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิริชดา ปานงาม

สารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสุขภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล