ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
เว็บไซต์ http://www.ihrp.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรสิทธิมนุษยชน และสันติศึกษาให้การศึกษาด้านทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย และการศึกษาปัจจัยทาง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของประเทศไทย รวมทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก ที่มีผลกระทบ ต่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สันติภาพและสันติวิธีอย่างเชื่อมโยง มีพลวัต และเป็นสหวิทยาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้าง บริบทสังคมไทย และการนำ มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับสากล และระดับชาติมาใช้ในบริบทท้องถิ่น เพื่อเสริมการทำ งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความรู้ด้านศีลธรรมและ จริยธรรมของวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและ บริบทต่างๆ ของสังคม

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 51            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Academics in the field of human rights and peace 2. Reseachers in the field of human rights and peace 3. Experts in human rights and peace studies 4. Officers in regional and international organisations the field of human rights and peace 5. Leaders of non-govermental organization in human rights and peace 6. Practitioners in conflict management /human rights related works 7. Other occupations who need to apply knowledge of human rights and peace

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

ไม่ระบุหมวดวิชา หน่วยกิต
   นักศึกษาแผน 1 ลงทะเบียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต
มสมส๖๐๘ : ระเบียบวิธีวิจัยทางสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
มสมส๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
มสมส๖๐๔ : ทฤษฎีสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 3
มสมส๖๐๕ : ทัศนะเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 2
มสมส๖๐๖ : ปฎิบัติการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 2
มสมส๖๐๗ : สัมมนาด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 2
มสมส๖๐๘ : ระเบียบวิธีวิจัยทางสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 3
มสมส๖๑๑ : มาตรฐานและกลไกสิทธิมนุษยชน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
มสมส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36