ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
เว็บไซต์ http://www.ihrp.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 24            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน ผู้นำองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษย ชนและการพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนอาชีพอื่นๆ เช่น ข้าราชการภาครัฐและพนักงานภาคเอกชน ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งนี้ความรู้ในสาขาวิชา ดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพอยู่แล้ว

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
มสสป๕๔๑ : การวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย 3
มสสป๕๔๒ : พลวัตของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3
มสสป๕๔๓ : การพัฒนาประชาธิปไตย 3
มสสป๕๔๔ : สิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (สอนแบบเข้มข้น) 3
มสสป๕๔๖ : ประเด็นวิกฤตและประเด็นใหม่ในภูมิภาค 3
มสสป๕๕๑ : HUMAN RIGHTS NORMS AND MECHANISMS I 3
มสสป๕๕๒ : บรรทัดฐานและกลไกทางสิทธิมนุษยชน ๒ 3
มสสป๕๕๓ : การวิจัยเชิงประยุกต์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
มสสป๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร