ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.la.mahidol.ac.th/th/

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 (๑)  สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒)  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓)  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(๔)  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
- วิทยากรอบรมภาษาต่างประเทศ การศึกษาภาษาและการสื่อสารในองค์กร
- นักวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

รายวิชาในหลักสูตร