ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน สถาบันโภชนาการ
เว็บไซต์ http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/academics/curriculum/index.php

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(โภชนาการและการกำหนดอาหาร)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

Plan A Scheme A2
1) Pre-requisite Courses ไม่นับหน่วยกิต
2) Required Courses 20            หน่วยกิต
3) Elective Courses not less than 4            หน่วยกิต
4) Thesis 12            หน่วยกิต
Total: not less than 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Dietitian/nutritionist in hospitals, health institutes, food service industries, health and fitness centers, food and nutrition-related industries, or relevant government ministries 2. Researcher in academic institutions, research facilities, food industries, or hospitals 3. Nutrition consultants to public and private agencies, international agencies, research projects,health promotion units, and food and nutrition-related industries 4. Freelance, food and nutrition-related or health food business owner

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สภกอ๕๐๑ : หลักการประเมินภาวะโภชนาการ 2
สภกอ๕๐๒ : สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐาน 3
สภกอ๕๐๓ : หลักการทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สภกอ๖๐๑ : วิชาชีพนักกำหนดอาหารและจริยธรรม 1
สภกอ๖๐๒ : การประเมินภาวะโภชนาการขั้นสูง 3
สภกอ๖๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร 3
สภกอ๖๐๔ : การให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 3
สภกอ๖๐๖ : สัมมนาทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร ๑ 1
สภกอ๖๐๗ : สัมมนาทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร ๒ 1
สภกอ๖๐๘ : ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารในกลุ่มอาการเมตาบอลิก 2
สภกอ๖๐๙ : การฝึกปฎิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารในการให้อาหารทางระบบทางเดินอาหารและทางหลอดเลือดดำ 2
สภกอ๖๒๗ : การฝึกปฏิบัติการในการจัดการและบริการอาหารในสถานประกอบการ 2
สภกอ๖๒๘ : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สภกอ๖๑๓ : โภชนาการประยุกต์เพื่อสุขภาพ 3
สภกอ๖๑๔ : การจัดการการบริการอาหารขั้นสูง 3
สภกอ๖๑๕ : ชีวสถิติทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2
สภกอ๖๑๗ : ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารในการดูแลน้ำหนักตัว และโรคเบาหวาน 2
สภกอ๖๑๘ : ฝึกปฎิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารในภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและโรคหัวใจและหลอดเลือด 2
สภกอ๖๑๙ : ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารในชุมชน 2
สภกอ๖๒๐ : ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารเด็ก 2
สภกอ๖๒๑ : ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารทางโรคไต 2
สภกอ๖๒๒ : ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารทางโรคติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ 2
สภกอ๖๒๓ : ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารทางโรคมะเร็ง 2
สภกอ๖๒๕ : ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารทางการกีฬาและการออกกำลังกาย 1
สภกอ๖๒๖ : ฝึกปฏิบัติการโภชนาการและการกำหนดอาหารเชิงอุตสาหกรรมอาหาร 1
สภกอ๖๒๙ : โภชนบำบัดทางการแพทย์ 2
สภกอ๖๓๐ : โภชนาการในการกีฬาและการออกกำลังกาย 1
สภกอ๖๓๑ : การแลกเปลี่ยนนานาชาติทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สภกอ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่