ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน สถาบันโภชนาการ
เว็บไซต์ http://www.inmu2.mahidol.ac.th/foodsafety/?p=138374

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีการพัฒนาศักยภาพในการค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัยในด้าน พิษวิทยาที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ โดยอาศัยพื้นฐานเดิมของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการด้านพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย ในหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรม อาหาร
- นักวิจัยด้านพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย ในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สภพป๕๐๒ : หลักการทางชีวเคมีและสรีรวิทยา 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สภพป๖๐๒ : สัมมนาพิษวิทยาอาหารและโภชนาการ ๑ 1
สภพป๖๐๓ : สัมมนาพิษวิทยาอาหารและโภชนาการ ๒ 1
สภพป๖๐๔ : โภชนาการกับพิษวิทยา 3
สภพป๖๒๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพิษวิทยาอาหารและโภชนาการ 2
สภพป๖๒๖ : หลักการทางพิษวิทยาและอาหารปลอดภัย 3
สภพป๖๒๗ : การทดสอบด้านพิษวิทยาตามมาตรฐานควบคุมเพื่ออาหารปลอดภัย 3
สภพป๖๒๘ : อันตรายในอาหารและผลกระทบต่อสุขภาพ 3
สภพป๖๒๙ : ความเสี่ยงต่อสุขภาพของการได้รับสารอาหารเกิน และการควบคุมทางกฎหมาย 2
สภพป๖๓๐ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยทางอาหาร 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สปภป๖๔๐ : เทคนิคทางห้องปฏิบัติการทางพิษวิทยาระดับโมเลกุล 3
สภพป๖๑๑ : การคุ้มครองผู้บริโภคทางอาหารและโภชนาการ 2
สภพป๖๑๔ : ความเป็นพิษของอาหาร พืชและเนื้อสัตว์ 2
สภพป๖๒๒ : พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการขั้นสูง : สารเคมีในการเกษตรและโลหะหนัก 3
สภพป๖๓๑ : สารอาหารรองและอาหารสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2
สภพป๖๓๒ : เทคนิคการวิเคราะห์ทางพิษวิทยาอาหารและโภชนาการ 3
สภพป๖๓๓ : ความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาอาหาร 2
สภพป๖๓๔ : การตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร และการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 3
สภพป๖๓๕ : เทคนิคทางพิษวิทยาเชิงพันธุศาสตร์โดยใช้การทดสอบระยะสั้น 2
สภพป๖๓๖ : การประเมินความเสี่ยงของอันตรายทางเคมีในอาหาร 2
สภพป๖๓๗ : ความปลอดภัยทางอาหารที่เกี่ยวกับสารก่อกลายพันธุ์ สารก่อมะเร็ง และสารก่อภูมิแพ้ 3
สภพป๖๓๘ : กระบวนการแปรรูปที่เหนี่ยวนำให้เกิดสารพิษในอาหาร 2
สภพป๖๓๙ : ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการระดับสากลตามมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี ๑๗๐๒๕ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สภพป๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ วีรยา การพานิช
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา ศิริวราศัย
 3. รองศาสตราจารย์ ชลัท ศานติวรางคณา
 4. รองศาสตราจารย์ ครรชิต จุดประสงค์
 5. รองศาสตราจารย์ พรรัตน์ สินชัยพานิช
 6. รองศาสตราจารย์ รัชนี คงคาฉุยฉาย
 7. รองศาสตราจารย์ ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
 8. รองศาสตราจารย์ ชนิพรรณ บุตรยี่
 9. รองศาสตราจารย์ ดุลยพร ตราชูธรรม
 10. รองศาสตราจารย์ นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
 11. รองศาสตราจารย์ วรางคณา ศรีจำนงค์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวณิกา เบ็ญจพงษ์
 13. รองศาสตราจารย์ เอกราช เกตวัลห์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจนา ชุณหบัณฑิต
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์
 18. รองศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวนี ชูพีรัชน์
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุราพร สหัสกุล
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลฤดี สุขประสารทรัพย์
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐิรา อ่อนน้อม
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรัตน์ จันทร์ทอง
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพจน์ เปรมโยธิน
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล
 27. อาจารย์ ชวัลพัชร เมืองน้อย