ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เว็บไซต์ http://www.lc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)

วิชาเอก

 • การสอนภาษา
 • การแปล
 • การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักแปล
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษา
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  - นักวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การสื่อสาร
  - นักบริหาร นักพัฒนา
  - นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์การ
  - นักวิจัย นักวิชาการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  วภสว๕๐๑ : สารัตถะของวิธีวิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  วภสว๕๐๒ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
  วภสว๕๐๓ : พฤติกรรมองค์การและการบริหาร 2
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  วภสว๕๐๕ : ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2
  วภสว๕๐๖ : การวิเคราะห์ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2
  วภสว๕๐๗ : การออกแบบและปฏิบัติการวิจัย 3
  วภสว๕๐๘ : สัมมนาทางภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการสอนภาษา
  วภสว๕๑๐ : วิธีการสอนภาษาต่างประเทศ 3
  วภสว๕๑๑ : การออกแบบรายวิชาและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษา 3
     วิชาเอกการแปล
  วภสว๕๒๐ : ทฤษฎีและหลักสำหรับนักแปลอาชีพ 3
  วภสว๕๒๑ : วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการแปล 3
     วิชาเอกการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร
  วภสว๕๓๐ : สมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้นำ 3
  วภสว๕๓๑ : การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเชิงกลยุทธ์ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  วภสว๕๕๐ : ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 3
  วภสว๕๕๑ : การศึกษาอิสระ 3
     วิชาเอกการสอนภาษา
     
  วภสว๕๑๒ : การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ 3
  วภสว๕๑๓ : ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 3
  วภสว๕๑๔ : ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3
  วภสว๕๑๕ : สัมมนาทางวิธีการสอนภาษาต่างประเทศในบริบทพหุวัฒนธรรม 3
  วภสว๕๑๖ : การประเมินผลการเรียนรู้ภาษา 3
  วภสว๕๑๗ : ความเป็นผู้ประกอบการด้านการสอนภาษา 3
  วภสว๖๑๐ : การฝึกสอน 3
     วิชาเอกการแปล
  วภสว๕๒๒ : สัมมนาทางการแปล 3
  วภสว๕๒๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในการแปล 3
  วภสว๕๒๔ : ภาษาไทยสำหรับนักแปล 3
  วภสว๖๒๐ : การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3
  วภสว๖๒๑ : การแปลข่าว 3
  วภสว๖๒๒ : การแปลด้านธุรกิจ 3
  วภสว๖๒๓ : การแปลด้านกฎหมาย 3
  วภสว๖๒๔ : การแปลวรรณกรรม 3
  วภสว๖๒๕ : การแปลงานด้านวิชาการ 3
  วภสว๖๒๖ : การแปลบทภาพยนตร์ 3
  วภสว๖๒๗ : การแปลเชิงปฏิบัติ ภาษาญี่ปุ่น 3
  วภสว๖๒๘ : ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงเพื่อการแปล ๑ 3
  วภสว๖๒๙ : ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงเพื่อการแปล ๒ 3
     วิชาเอกการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร
  วภสว๕๓๒ : สัมมนาทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร 3
  วภสว๕๓๓ : การสื่อสารในสังคมผสมผสาน 3
  วภสว๕๓๔ : กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ 3
  วภสว๕๓๕ : สื่อกับวัฒนธรรมออนไลน์ 3
  วภสว๕๓๖ : สัญวิทยาทางการวิเคราะห์การสื่อสารและวัฒนธรรม 3
  วภสว๕๓๗ : จิตวิทยาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3
  วภสว๕๓๘ : การจัดการทุนทางวัฒนธรรม 3
  วภสว๕๓๙ : ปรัชญาตะวันออกกับการบริหารองค์การ 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  วภสว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  แผน ข

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  วภสว๕๐๑ : สารัตถะของวิธีวิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  วภสว๕๐๒ : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
  วภสว๕๐๓ : พฤติกรรมองค์การและการบริหาร 2
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  วภสว๕๐๕ : ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2
  วภสว๕๐๖ : การวิเคราะห์ภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2
  วภสว๕๐๗ : การออกแบบและปฏิบัติการวิจัย 3
  วภสว๕๐๘ : สัมมนาทางภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการสอนภาษา
  วภสว๕๑๐ : วิธีการสอนภาษาต่างประเทศ 3
  วภสว๕๑๑ : การออกแบบรายวิชาและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษา 3
     วิชาเอกการแปล
  วภสว๕๒๐ : ทฤษฎีและหลักสำหรับนักแปลอาชีพ 3
  วภสว๕๒๑ : วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการแปล 3
     วิชาเอกการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร
  วภสว๕๓๐ : สมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้นำ 3
  วภสว๕๓๑ : การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเชิงกลยุทธ์ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  วภสว๕๕๐ : ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 3
  วภสว๕๕๑ : การศึกษาอิสระ 3
     วิชาเอกการสอนภาษา
     
  วภสว๕๑๒ : การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ 3
  วภสว๕๑๓ : ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 3
  วภสว๕๑๔ : ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 3
  วภสว๕๑๕ : สัมมนาทางวิธีการสอนภาษาต่างประเทศในบริบทพหุวัฒนธรรม 3
  วภสว๕๑๖ : การประเมินผลการเรียนรู้ภาษา 3
  วภสว๕๑๗ : ความเป็นผู้ประกอบการด้านการสอนภาษา 3
  วภสว๖๑๐ : การฝึกสอน 3
     วิชาเอกการแปล
  วภสว๕๒๒ : สัมมนาทางการแปล 3
  วภสว๕๒๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในการแปล 3
  วภสว๕๒๔ : ภาษาไทยสำหรับนักแปล 3
  วภสว๖๒๐ : การแปลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3
  วภสว๖๒๑ : การแปลข่าว 3
  วภสว๖๒๒ : การแปลด้านธุรกิจ 3
  วภสว๖๒๓ : การแปลด้านกฎหมาย 3
  วภสว๖๒๔ : การแปลวรรณกรรม 3
  วภสว๖๒๕ : การแปลงานด้านวิชาการ 3
  วภสว๖๒๖ : การแปลบทภาพยนตร์ 3
  วภสว๖๒๗ : การแปลเชิงปฏิบัติ ภาษาญี่ปุ่น 3
  วภสว๖๒๘ : ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงเพื่อการแปล ๑ 3
  วภสว๖๒๙ : ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงเพื่อการแปล ๒ 3
     วิชาเอกการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร
  วภสว๕๓๒ : สัมมนาทางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร 3
  วภสว๕๓๓ : การสื่อสารในสังคมผสมผสาน 3
  วภสว๕๓๔ : กลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพ 3
  วภสว๕๓๕ : สื่อกับวัฒนธรรมออนไลน์ 3
  วภสว๕๓๖ : สัญวิทยาทางการวิเคราะห์การสื่อสารและวัฒนธรรม 3
  วภสว๕๓๗ : จิตวิทยาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3
  วภสว๕๓๘ : การจัดการทุนทางวัฒนธรรม 3
  วภสว๕๓๙ : ปรัชญาตะวันออกกับการบริหารองค์การ 3
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  วภสว๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  สอบถามข้อมูล