ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะกายภาพบำบัด
เว็บไซต์ http://www.pt.mahidol.ac.th/en/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(กายภาพบำบัด)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยในงานทางกายภาพบำบัด
- ผู้ถ่ายทอดความรู้ในสาขากายภาพบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา
- นักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
กภกภ๖๑๑ : การวัดทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๑๒ : สถิติและวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางกายภาพบำบัด 2
กภกภ๖๑๓ : การอ่านรายงานเชิงวิพากษ์ทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๑๕ : สัมมนากายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๑๖ : การตรวจคัดโรคเชิงวินิจฉัยสำหรับนักกายภาพบำบัด 2
กภกภ๖๑๗ : การควบคุมและเรียนรู้การเคลื่อนไหวขั้นสูง 3
กภกภ๖๑๘ : วิธีการสอนประยุกต์ทางกายภาพบำบัด 2
กภกภ๖๑๙ : กายภาพบำบัดขั้นสูง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
กภกภ๖๓๑ : สรีรวิทยาประยุกต์ทางกายภาพบำบัด 3
กภกภ๖๓๒ : ปฏิบัติการคลินิกขั้นสูงทางกายภาพบำบัด 1
กภกภ๖๓๓ : หัวข้อในสาขาที่สนใจ 1
กภกภ๖๓๔ : ชีวกลศาสตร์และคิเนซิโอโลยีขั้นสูง 3
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
กภกภ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล