ข้อมูลหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยนานาชาติ
เว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 24            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 15            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 45            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 24            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 45            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Managers in local and multinational companies 2. Analysts in private sectors 3. Positions in research and/or information services 4. Positions in international or non-profit institutions/organizations 5. Strategic planning consultants 6. Business developers 7. Business entrepreneurs 8. Officers in government sectors or state enterprises

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วนบม๕๐๑ : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้จัดการ 2
วนบม๕๐๒ : ข้อมูลและการตัดสินใจ 2
วนบม๕๐๓ : ตัวแบบตารางจัดการ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วนบม๕๒๑ : ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3
วนบม๕๒๒ : เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3
วนบม๕๒๓ : ตัวแบบการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3
วนบม๕๒๔ : การเงินธุรกิจในโลกปัจจุบัน 3
วนบม๕๒๕ : การจัดการบุคลากร องค์กร และ การเปลี่ยนแปลง 3
วนบม๕๒๖ : การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3
วนบม๕๒๘ : การพัฒนางานวิจัยในโลกธุรกิจ ๑ 3
วนบม๕๒๙ : การพัฒนางานวิจัยในโลกธุรกิจ ๒ 3
วนบม๕๓๐ : กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ๑ 3
วนบม๕๓๑ : กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ๒ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   Global Strategy Courses
วนบม๖๑๓ : การจัดการความหลากหลายระดับสากล 3
วนบม๖๑๔ : การจัดการการค้าระดับสากล 3
วนบม๖๑๕ : การจัดการกลยุทธ์ระดับสากล 3
วนบม๖๑๖ : สัมมนาด้านธุรกิจทั่วโลก 3
วนบม๖๓๑ : แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ 3
วนบม๖๓๒ : ประสบการณ์ธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลก 3
   Innovation in Business Courses
วนบม๖๒๓ : กลยุทธ์นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 3
วนบม๖๒๔ : การดำเนินการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3
วนบม๖๒๕ : โครงการนวัตกรรม 3
วนบม๖๒๖ : สัมมนาด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
วนบม๖๓๑ : แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ 3
วนบม๖๓๒ : ประสบการณ์ธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลก 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วนบม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 15

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วนบม๕๐๑ : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้จัดการ 2
วนบม๕๐๒ : ข้อมูลและการตัดสินใจ 2
วนบม๕๐๓ : ตัวแบบตารางจัดการ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วนบม๕๒๑ : ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3
วนบม๕๒๒ : เศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3
วนบม๕๒๓ : ตัวแบบการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3
วนบม๕๒๔ : การเงินธุรกิจในโลกปัจจุบัน 3
วนบม๕๒๕ : การจัดการบุคลากร องค์กร และ การเปลี่ยนแปลง 3
วนบม๕๒๖ : การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3
วนบม๕๒๘ : การพัฒนางานวิจัยในโลกธุรกิจ ๑ 3
วนบม๕๒๙ : การพัฒนางานวิจัยในโลกธุรกิจ ๒ 3
วนบม๕๓๐ : กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ๑ 3
วนบม๕๓๑ : กลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ๒ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   Global Strategy Courses
วนบม๖๑๓ : การจัดการความหลากหลายระดับสากล 3
วนบม๖๑๔ : การจัดการการค้าระดับสากล 3
วนบม๖๑๕ : การจัดการกลยุทธ์ระดับสากล 3
วนบม๖๑๖ : สัมมนาด้านธุรกิจทั่วโลก 3
วนบม๖๓๑ : แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ 3
วนบม๖๓๒ : ประสบการณ์ธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลก 3
   Innovation in Business Courses
วนบม๖๒๓ : กลยุทธ์นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 3
วนบม๖๒๔ : การดำเนินการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3
วนบม๖๒๕ : โครงการนวัตกรรม 3
วนบม๖๒๖ : สัมมนาด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3
วนบม๖๓๑ : แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ 3
วนบม๖๓๒ : ประสบการณ์ธุรกิจและนวัตกรรมระดับโลก 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วนบม๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ ปานเดช ชินตระการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
 4. รองศาสตราจารย์ Roman Meinhold
 5. รองศาสตราจารย์ สรายุทธ์ นาทะพันธ์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภรา คภะสุวรรณ
 7. รองศาสตราจารย์ วีระ ปาติยเสวี
 8. รองศาสตราจารย์ ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ
 9. อาจารย์ Aman Saggu
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Alessandro Stasi
 11. รองศาสตราจารย์ อภิรดี วงศ์กิจรุ่งเรือง
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจลักษณ์ ศกุนะสิงห์
 13. รองศาสตราจารย์ ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร
 14. รองศาสตราจารย์ Claus Schreier
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิสสทัต ประเสริฐสกุล
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดลชัย ละออนวล
 17. อาจารย์ Jesper ole Dopping
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันดาภา ตาณะสุต
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลินวิษา ศักดิยากร
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทนา อุดมกิจ
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรลัชชา ศิวรักษ์
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาสวรรณ สุนทรารักษ์
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์
 24. อาจารย์ Thanarerk Thanakijsombat
 25. อาจารย์ Thanita Buranatrakul
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางสุ์ วิริยะวิทย์
 27. อาจารย์ Woraphon Wattanatorn

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล