ข้อมูลหลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต 

ข้อมูลหลักสูตร

การจัดการมหาบัณฑิต 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยการจัดการ
เว็บไซต์ http://www.cmmu.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

การจัดการมหาบัณฑิต

วิชาเอก

 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
 • วิชาเอกภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
 • วิชาเอกการเงิน
 • วิชาเอกการตลาด
 • วิชาเอกการจัดการและกลยุทธ์
 • วิชาเอกทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจอาหาร
 • คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 15            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 15            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 45            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 15            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 45            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - ผู้จัดการขององค์กรภาครัฐและเอกชน
  - ประกอบอาชีพอิสระดำเนินการธุรกิจของตนเองหรือธุรกิจของครอบครัว
  - พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพในองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่
  - นักวิชาการด้านการจัดการในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยต่าง ๆ

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  กจกจ๕๐๕ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3
  กจกจ๕๐๖ : เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก 3
  กจกจ๕๐๘ : การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๕๑๖ : การเงินธุรกิจ 3
  กจกจ๕๒๗ : การจัดการร่วมสมัย 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
  กจกจ๕๐๔ : พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
  กจกจ๕๐๙ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๕๑๙ : การวิจัยธุรกิจ 3
  กจกจ๕๒๘ : กลยุทธ์การตัดสินใจเชิงการจัดการ 3
     วิชาเอกภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
  กจกจ๕๑๙ : การวิจัยธุรกิจ 3
  กจกจ๖๑๑ : การพัฒนากลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ 3
  กจกจ๖๑๓ : การจัดการนวัตกรรม 3
  กจกจ๖๓๐ : การสร้างธุรกิจใหม่ 3
     วิชาเอกการเงิน
  กจกจ๕๑๗ : การจัดการด้านการลงทุน 3
  กจกจ๖๖๓ : การวิจัยทางการเงินและเศรษฐมิติ 3
  กจกจ๖๖๔ : กรณีศึกษาทางการเงิน 3
  กจกจ๖๖๕ : การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3
     วิชาเอกการตลาด
  กจกจ๕๒๐ : พฤติกรรมผู้บริโภค 3
  กจกจ๕๒๙ : การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล 3
  กจกจ๕๓๐ : การวิจัยการตลาด 3
  กจกจ๕๔๑ : สัมมนาทางการตลาด 3
     วิชาเอกการจัดการและกลยุทธ์
  กจกจ๕๑๙ : การวิจัยธุรกิจ 3
  กจกจ๕๕๖ : ความได้เปรียบระดับธุรกิจและกลยุทธ์ 3
  กจกจ๕๖๓ : กลยุทธ์อุตสาหกรรมและการแข่งขันระดับโลก 3
  กจกจ๕๖๕ : การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้ประกอบการในองค์กร 3
     วิชาเอกทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร
  กจกจ๕๐๔ : พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
  กจกจ๕๑๙ : การวิจัยธุรกิจ 3
  กจกจ๕๓๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการฝึกสอน 3
  กจกจ๖๒๑ : การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3
     วิชาเอกการจัดการธุรกิจอาหาร
  กจกจ๕๑๙ : การวิจัยธุรกิจ 3
  กจกจ๕๔๔ : การสร้างสรรค์และการพัฒนาตัวแบบธุรกิจอาหาร 3
  กจกจ๕๔๖ : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจอาหาร 3
  กจกจ๗๐๐ : หลักการจัดการความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
  กจกจ๖๐๕ : การจัดการโครงการ 3
  กจกจ๖๐๘ : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3
  กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
  กจกจ๖๕๑ : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3
  กจกจ๖๖๖ : ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 3
  กจกจ๖๗๗ : การพัฒนาแผนธุรกิจ 3
  กจกจ๗๑๖ : การคิดออกแบบและสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 3
  กจกจ๗๑๗ : กลยุทธ์และการจัดการอย่างยั่งยืนเชิงธุรกิจ 3
  กจกจ๗๑๘ : การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๗๑๙ : การจัดการดำเนินงานและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ 3
     วิชาเอกภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
  กจกจ๕๖๗ : การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ 3
  กจกจ๕๖๘ : ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจและนวัตกรรม 3
  กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
  กจกจ๗๑๖ : การคิดออกแบบและสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 3
  กจกจ๗๒๐ : การจัดการการเงินและเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ 3
  กจกจ๗๒๑ : กลยุทธ์การนำเสนอการขายและธุรกิจ 3
  กจกจ๗๒๒ : การจัดการเชิงพาณิชย์สำหรับเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา 3
  กจกจ๗๒๓ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ 3
  กจกจ๗๒๔ : การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3
     วิชาเอกการเงิน
  กจกจ๖๗๘ : การเงินโครงการ 3
  กจกจ๖๘๐ : การเงินระหว่างประเทศ 3
  กจกจ๖๘๑ : อนุพันธ์ทางการเงิน 3
  กจกจ๖๘๒ : การรวมและควบกิจการ 3
  กจกจ๖๘๔ : การประเมินมูลค่าทางการเงิน 3
  กจกจ๖๘๙ : การลงทุนในตราสารหนี้ 3
  กจกจ๗๒๐ : การจัดการการเงินและเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ 3
  กจกจ๗๒๕ : สัมมนาการเงิน 3
     วิชาเอกการตลาด
  กจกจ๕๓๖ : การตลาดการบริการ 3
  กจกจ๕๓๗ : การตลาดค้าปลีก 3
  กจกจ๕๓๘ : กลยุทธ์ช่องทางการตลาด 3
  กจกจ๕๗๔ : กลยุทธ์ตราสินค้า 3
  กจกจ๗๒๑ : กลยุทธ์การนำเสนอการขายและธุรกิจ 3
  กจกจ๗๒๓ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ 3
  กจกจ๗๒๗ : นวัตกรรมการตลาด 3
  กจกจ๗๒๘ : การวิเคราะห์และการตลาดดิจิทัล 3
  กจกจ๗๒๙ : การตลาดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 3
     วิชาเอกการจัดการและกลยุทธ์
  กจกจ๕๑๘ : การวางแผนและกลยุทธ์ทางการเงิน 3
  กจกจ๕๕๘ : กลยุทธ์สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3
  กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
  กจกจ๖๖๖ : ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 3
  กจกจ๗๑๘ : การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๗๒๔ : การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๗๓๐ : การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และ การวิจัยด้านให้คำปรึกษา 3
  กจกจ๗๓๑ : การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๗๓๒ : การจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 3
     วิชาเอกทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร
  กจกจ๕๔๓ : กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 3
  กจกจ๖๐๒ : การพัฒนาองค์การและการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง 3
  กจกจ๖๒๒ : รางวัลและการจัดการปฏิบัติการ 3
  กจกจ๖๒๓ : การสื่อสารทางธุรกิจและกระบวนการให้คำปรึกษา 3
  กจกจ๖๒๔ : การออกแบบและโครงสร้างองค์การ 3
  กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
  กจกจ๖๖๖ : ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 3
  กจกจ๗๑๗ : กลยุทธ์และการจัดการอย่างยั่งยืนเชิงธุรกิจ 3
  กจกจ๗๓๓ : การวางแผนกำลังคนและพันธมิตรทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล 3
     วิชาเอกการจัดการธุรกิจอาหาร
  กจกจ๕๒๐ : พฤติกรรมผู้บริโภค 3
  กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
  กจกจ๗๒๑ : กลยุทธ์การนำเสนอการขายและธุรกิจ 3
  กจกจ๗๒๓ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ 3
  กจกจ๗๒๘ : การวิเคราะห์และการตลาดดิจิทัล 3
  กจกจ๗๓๔ : หลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร 3
  กจกจ๗๓๕ : การจัดการตลาดการค้าปลีกและพาณิชย์ธุรกิจอาหารระดับโลก 3
  กจกจ๗๓๖ : กลยุทธ์การจัดการสำหรับการประกอบการเกษตรและอาหาร 3
  กจกจ๗๓๗ : แนวคิดด้านโภชนาการสำหรับการสร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  กจกจ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 15
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิต
  กจกจ๕๒๔ : การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับบัณฑิตศึกษา 1
  กจกจ๕๒๕ : การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับบัณฑิตศึกษา 1
  กจกจ๕๒๖ : การเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สำหรับบัณฑิตศึกษา 1
  กจกจ๕๙๑ : บัญชี 1
  กจกจ๕๙๓ : ภาษาอังกฤษ ๑ 1
  กจกจ๕๙๖ : สถิติเพื่อการจัดการ 1
  กจกจ๕๙๗ : คณิตศาสตร์สำหรับการเงิน 1

  แผน ข

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  กจกจ๕๐๕ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3
  กจกจ๕๐๖ : เศรษฐกิจไทยในบริบทโลก 3
  กจกจ๕๐๘ : การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๕๑๖ : การเงินธุรกิจ 3
  กจกจ๕๒๗ : การจัดการร่วมสมัย 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
  กจกจ๕๐๔ : พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
  กจกจ๕๐๙ : การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๕๑๙ : การวิจัยธุรกิจ 3
  กจกจ๕๒๘ : กลยุทธ์การตัดสินใจเชิงการจัดการ 3
     วิชาเอกภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
  กจกจ๕๑๙ : การวิจัยธุรกิจ 3
  กจกจ๖๑๑ : การพัฒนากลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ 3
  กจกจ๖๑๓ : การจัดการนวัตกรรม 3
  กจกจ๖๓๐ : การสร้างธุรกิจใหม่ 3
     วิชาเอกการเงิน
  กจกจ๕๑๗ : การจัดการด้านการลงทุน 3
  กจกจ๖๖๓ : การวิจัยทางการเงินและเศรษฐมิติ 3
  กจกจ๖๖๔ : กรณีศึกษาทางการเงิน 3
  กจกจ๖๖๕ : การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 3
     วิชาเอกการตลาด
  กจกจ๕๒๐ : พฤติกรรมผู้บริโภค 3
  กจกจ๕๒๙ : การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล 3
  กจกจ๕๓๐ : การวิจัยการตลาด 3
  กจกจ๕๔๑ : สัมมนาทางการตลาด 3
     วิชาเอกการจัดการและกลยุทธ์
  กจกจ๕๑๙ : การวิจัยธุรกิจ 3
  กจกจ๕๕๖ : ความได้เปรียบระดับธุรกิจและกลยุทธ์ 3
  กจกจ๕๖๓ : กลยุทธ์อุตสาหกรรมและการแข่งขันระดับโลก 3
  กจกจ๕๖๕ : การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้ประกอบการในองค์กร 3
     วิชาเอกทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร
  กจกจ๕๐๔ : พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
  กจกจ๕๑๙ : การวิจัยธุรกิจ 3
  กจกจ๕๓๑ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการฝึกสอน 3
  กจกจ๖๒๑ : การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3
     วิชาเอกการจัดการธุรกิจอาหาร
  กจกจ๕๑๙ : การวิจัยธุรกิจ 3
  กจกจ๕๔๔ : การสร้างสรรค์และการพัฒนาตัวแบบธุรกิจอาหาร 3
  กจกจ๕๔๖ : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางธุรกิจอาหาร 3
  กจกจ๗๐๐ : หลักการจัดการความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
     วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
  กจกจ๖๐๕ : การจัดการโครงการ 3
  กจกจ๖๐๘ : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3
  กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
  กจกจ๖๕๑ : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3
  กจกจ๖๖๖ : ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 3
  กจกจ๖๗๗ : การพัฒนาแผนธุรกิจ 3
  กจกจ๗๑๖ : การคิดออกแบบและสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 3
  กจกจ๗๑๗ : กลยุทธ์และการจัดการอย่างยั่งยืนเชิงธุรกิจ 3
  กจกจ๗๑๘ : การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๗๑๙ : การจัดการดำเนินงานและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ 3
     วิชาเอกภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม
  กจกจ๕๖๗ : การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ 3
  กจกจ๕๖๘ : ภาวะผู้ประกอบการธุรกิจและนวัตกรรม 3
  กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
  กจกจ๗๑๖ : การคิดออกแบบและสร้างสรรค์ทางธุรกิจ 3
  กจกจ๗๒๐ : การจัดการการเงินและเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ 3
  กจกจ๗๒๑ : กลยุทธ์การนำเสนอการขายและธุรกิจ 3
  กจกจ๗๒๒ : การจัดการเชิงพาณิชย์สำหรับเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา 3
  กจกจ๗๒๓ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ 3
  กจกจ๗๒๔ : การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3
     วิชาเอกการเงิน
  กจกจ๖๗๘ : การเงินโครงการ 3
  กจกจ๖๘๐ : การเงินระหว่างประเทศ 3
  กจกจ๖๘๑ : อนุพันธ์ทางการเงิน 3
  กจกจ๖๘๒ : การรวมและควบกิจการ 3
  กจกจ๖๘๔ : การประเมินมูลค่าทางการเงิน 3
  กจกจ๖๘๙ : การลงทุนในตราสารหนี้ 3
  กจกจ๗๒๐ : การจัดการการเงินและเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ 3
  กจกจ๗๒๕ : สัมมนาการเงิน 3
  กจกจ๗๒๖ : การเงินเชิงพฤติกรรม 3
     วิชาเอกการตลาด
  กจกจ๕๓๖ : การตลาดการบริการ 3
  กจกจ๕๓๗ : การตลาดค้าปลีก 3
  กจกจ๕๓๘ : กลยุทธ์ช่องทางการตลาด 3
  กจกจ๕๗๔ : กลยุทธ์ตราสินค้า 3
  กจกจ๗๒๑ : กลยุทธ์การนำเสนอการขายและธุรกิจ 3
  กจกจ๗๒๓ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ 3
  กจกจ๗๒๗ : นวัตกรรมการตลาด 3
  กจกจ๗๒๘ : การวิเคราะห์และการตลาดดิจิทัล 3
  กจกจ๗๒๙ : การตลาดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 3
     วิชาเอกการจัดการและกลยุทธ์
  กจกจ๕๑๘ : การวางแผนและกลยุทธ์ทางการเงิน 3
  กจกจ๕๕๘ : กลยุทธ์สำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3
  กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
  กจกจ๖๖๖ : ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 3
  กจกจ๗๑๘ : การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๗๒๔ : การจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๗๓๐ : การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และ การวิจัยด้านให้คำปรึกษา 3
  กจกจ๗๓๑ : การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ 3
  กจกจ๗๓๒ : การจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 3
     วิชาเอกทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร
  กจกจ๕๔๓ : กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 3
  กจกจ๖๐๒ : การพัฒนาองค์การและการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง 3
  กจกจ๖๒๒ : รางวัลและการจัดการปฏิบัติการ 3
  กจกจ๖๒๓ : การสื่อสารทางธุรกิจและกระบวนการให้คำปรึกษา 3
  กจกจ๖๒๔ : การออกแบบและโครงสร้างองค์การ 3
  กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
  กจกจ๖๖๖ : ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการจัดการ 3
  กจกจ๗๑๗ : กลยุทธ์และการจัดการอย่างยั่งยืนเชิงธุรกิจ 3
  กจกจ๗๓๓ : การวางแผนกำลังคนและพันธมิตรทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล 3
     วิชาเอกการจัดการธุรกิจอาหาร
  กจกจ๕๒๐ : พฤติกรรมผู้บริโภค 3
  กจกจ๖๔๕ : สัมมนาทางการจัดการ 3
  กจกจ๗๒๑ : กลยุทธ์การนำเสนอการขายและธุรกิจ 3
  กจกจ๗๒๓ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ 3
  กจกจ๗๒๘ : การวิเคราะห์และการตลาดดิจิทัล 3
  กจกจ๗๓๔ : หลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร 3
  กจกจ๗๓๕ : การจัดการตลาดการค้าปลีกและพาณิชย์ธุรกิจอาหารระดับโลก 3
  กจกจ๗๓๖ : กลยุทธ์การจัดการสำหรับการประกอบการเกษตรและอาหาร 3
  กจกจ๗๓๗ : แนวคิดด้านโภชนาการสำหรับการสร้างสรรค์ธุรกิจอาหาร 3
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิต
  กจกจ๕๒๔ : การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับบัณฑิตศึกษา 1
  กจกจ๕๒๕ : การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สำหรับบัณฑิตศึกษา 1
  กจกจ๕๒๖ : การเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สำหรับบัณฑิตศึกษา 1
  กจกจ๕๙๑ : บัญชี 1
  กจกจ๕๙๓ : ภาษาอังกฤษ ๑ 1
  กจกจ๕๙๖ : สถิติเพื่อการจัดการ 1
  กจกจ๕๙๗ : คณิตศาสตร์สำหรับการเงิน 1
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  กจกจ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิตา รักธรรม
  3. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี
  4. รองศาสตราจารย์ ดร. นรีรัตน์ เตชะพิรุณทอง
  5. รองศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
  6. รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย วงศ์สุรวัฒน์
  7. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ อยู่เพชร
  8. รองศาสตราจารย์ ดร. พลิศา รุ่งเรือง
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยภัสร ธาระวานิช
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี สระฏัน
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภรักษ์ สุริยันเกียรติแก้ว
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ ธนานุศักดิ์
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อาภาศิลป์
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริสุข รักถิ่น
  15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภา ปีติสันต์
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพล วีราสา
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเกษม กันตามระ
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ นิ่มสาย
  19. อาจารย์ ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร
  20. อาจารย์ ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่