ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เว็บไซต์

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 แผน ก แบบ ก ๒ 
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด 
พยาบาล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

แผน ข 
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด 
พยาบาล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐   
๓. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย หรือการฝึกสอนทางการกีฬา อย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กร หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว
๔.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ (๑) หรือ (๒) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วกกฬ๕๓๑ : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วกกฬ๕๐๑ : การประเมินและการวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายในกีฬา 3
วกกฬ๖๐๑ : แนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี 2
วกกฬ๖๐๒ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
วกกฬ๖๐๔ : หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วกกฬ576 : ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา 3
วกกฬ๕๒๑ : วิทยาศาสตร์การฝึกสอนทางการกีฬา 2
วกกฬ๕๒๔ : ทฤษฎีสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย 3
วกกฬ๕๒๕ : วิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 3
วกกฬ๕๔๑ : สรีรวิทยาการกีฬา 2
วกกฬ๕๔๔ : สรีรวิทยาการกีฬาประยุกต์ 3
วกกฬ๕๕๑ : ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2
วกกฬ๕๕๔ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาประยุกต์ 3
วกกฬ๕๖๔ : โภชนาการการกีฬา ๑ 2
วกกฬ๕๖๕ : โภชนาการการกีฬา ๒ 3
วกกฬ๕๗๔ : จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 2
วกกฬ๕๗๕ : จิตวิทยาการออกกำลังกายและสุขภาพ 2
วกกฬ๕๘๑ : เวชศาสตร์การกีฬา ๑ 2
วกกฬ๕๘๒ : เวชศาสตร์การกีฬา ๒ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วกกฬ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12