ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
เว็บไซต์ http://www.music.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ดนตรีศึกษา)

จุดเด่นของหลักสูตร

๑. เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ) ๒. การศึกษาในหลักสูตรเป็นการพัฒนาครูประจำการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ มีคุณวฒิระดับปริญญาโท และสามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลา ๑.๕ ปี และครูผู้เข้ารับการศึกษา ไม่จำเป็นต้องลางานประจำ
- สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทุน การศึกษาแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นจำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาทต่อคน
- มีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูล

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
- วิชาบังคับเลือก 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
- วิชาบังคับเลือก 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 3            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสอนดนตรีในสถาบันการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาบังคับ
ดศดษ๗๐๑ : ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 3
ดศดษ๗๐๒ : เทคโนโลยีสำหรับครูดนตรี 3
ดศดษ๗๐๓ : สัมมนาวิจัยดนตรีศึกษา 3
   วิชาบังคับเลือก
ดศดษ๗๐๔ : ดนตรีสำหรับการศึกษาปฐมวัย 3
ดศดษ๗๐๕ : วิธีการสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา 3
ดศดษ๗๐๖ : วิธีการสอนดนตรีในระดับมัธยมศึกษา 3
ดศดษ๗๐๗ : ประสบการณ์วิชาชีพ ๑ 3
ดศดษ๗๐๘ : ประสบการณ์วิชาชีพ ๒ 3
ดศดษ๗๐๙ : ประสบการณ์วิชาชีพ ๓ 3
ดศดษ๗๑๐ : สัมมนาดนตรีสำหรับครู 3
ดศดษ๗๑๑ : ดนตรีในกลุ่มประเทศอาเซียน 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการดนตรี
ดศดษ๗๒๐ : การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับครู 3
ดศดษ๗๒๑ : ดนตรีในประเทศไทย 3
ดศดษ๗๒๒ : การนิเทศ บริหาร และจัดการดนตรี 3
ดศดษ๗๒๓ : ดนตรีสำหรับชุมชน 3
ดศดษ๗๒๔ : หลักการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับครูดนตรี 3
ดศดษ๗๒๕ : สุนทรียศาสตร์ในดนตรีศึกษา 3
ดศดษ๗๒๖ : การศึกษาดนตรีตามอัธยาศัย 3
   กลุ่มวิชาดนตรีปฎิบัติ
ดศดษ๗๓๐ : การปฏิบัติดนตรีเครื่องมือเอก 3
ดศดษ๗๓๑ : การปฏิบัติดนตรีเครื่องมือโท 3
ดศดษ๗๓๒ : การผิวปาก 3
ดศดษ๗๓๓ : การเป่าใบไม้ 3
ดศดษ๗๓๔ : การตีเกราะเคาะไม้ 3
   กลุ่มวิชาการสอนดนตรี
ดศดษ๗๔๐ : เทคนิคการสอนโสตทักษะ 3
ดศดษ๗๔๑ : สัมมนาเทคนิคการสอนทฤษฎีดนตรีสากล 3
ดศดษ๗๔๒ : สัมมนาเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ดนตรีสากลและวรรณกรรม 3
ดศดษ๗๔๓ : วิธีการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ 3
ดศดษ๗๔๔ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางซูซูกิ 3
ดศดษ๗๔๕ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางโคดาย ๑ 3
ดศดษ๗๔๖ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางโคดาย ๒ 3
ดศดษ๗๔๗ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางโคดาย ๓ 3
ดศดษ๗๔๘ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางออฟ-ชูเวิร์ค ๑ 3
ดศดษ๗๔๙ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางออฟ-ชูเวิร์ค ๒ 3
ดศดษ๗๕๐ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางออฟ-ชูเวิร์ค ๓ 3
ดศดษ๗๕๑ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางดาลโครซ ๑ 3
ดศดษ๗๕๒ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางดาลโครซ ๒ 3
ดศดษ๗๕๓ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางดาลโครซ ๓ 3
ดศดษ๗๕๔ : การสอนขับร้องเพลงสากล 3
ดศดษ๗๕๕ : การสอนขับร้องประสานเสียง 3
ดศดษ๗๕๖ : การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี 3
ดศดษ๗๕๗ : การสอนรวมวงดนตรี 3
ดศดษ๗๕๙ : การสอนวงโยธวาฑิต ๒ 3
ดษดศ๗๕๘ : การสอนวงโยธวาฑิต ๑ 3
   กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
ดศดษ๗๗๐ : เทคนิคการวาดภาพระบายสี 3
ดศดษ๗๗๑ : การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวและจินตนาการ 3
ดศดษ๗๗๒ : เทคนิคการวาดภาพการ์ตูน 3
ดศดษ๗๗๓ : เทคนิคการสอนนาฎศิลป์ไทย 3
ดศดษ๗๗๔ : การวิเคราะห์ท่ารำ 3
ดศดษ๗๗๕ : การแสดงระบำ รำ ฟ้อน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ดศดน๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาบังคับ
ดศดษ๗๐๑ : ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี 3
ดศดษ๗๐๒ : เทคโนโลยีสำหรับครูดนตรี 3
ดศดษ๗๐๓ : สัมมนาวิจัยดนตรีศึกษา 3
   วิชาบังคับเลือก
ดศดษ๗๐๔ : ดนตรีสำหรับการศึกษาปฐมวัย 3
ดศดษ๗๐๕ : วิธีการสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา 3
ดศดษ๗๐๖ : วิธีการสอนดนตรีในระดับมัธยมศึกษา 3
ดศดษ๗๐๗ : ประสบการณ์วิชาชีพ ๑ 3
ดศดษ๗๐๘ : ประสบการณ์วิชาชีพ ๒ 3
ดศดษ๗๐๙ : ประสบการณ์วิชาชีพ ๓ 3
ดศดษ๗๑๐ : สัมมนาดนตรีสำหรับครู 3
ดศดษ๗๑๑ : ดนตรีในกลุ่มประเทศอาเซียน 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการดนตรี
ดศดษ๗๒๐ : การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับครู 3
ดศดษ๗๒๑ : ดนตรีในประเทศไทย 3
ดศดษ๗๒๒ : การนิเทศ บริหาร และจัดการดนตรี 3
ดศดษ๗๒๓ : ดนตรีสำหรับชุมชน 3
ดศดษ๗๒๔ : หลักการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับครูดนตรี 3
ดศดษ๗๒๕ : สุนทรียศาสตร์ในดนตรีศึกษา 3
ดศดษ๗๒๖ : การศึกษาดนตรีตามอัธยาศัย 3
   กลุ่มวิชาดนตรีปฎิบัติ
ดศดษ๗๓๐ : การปฏิบัติดนตรีเครื่องมือเอก 3
ดศดษ๗๓๑ : การปฏิบัติดนตรีเครื่องมือโท 3
ดศดษ๗๓๒ : การผิวปาก 3
ดศดษ๗๓๓ : การเป่าใบไม้ 3
ดศดษ๗๓๔ : การตีเกราะเคาะไม้ 3
   กลุ่มวิชาการสอนดนตรี
ดศดษ๗๔๐ : เทคนิคการสอนโสตทักษะ 3
ดศดษ๗๔๑ : สัมมนาเทคนิคการสอนทฤษฎีดนตรีสากล 3
ดศดษ๗๔๒ : สัมมนาเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ดนตรีสากลและวรรณกรรม 3
ดศดษ๗๔๓ : วิธีการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ 3
ดศดษ๗๔๔ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางซูซูกิ 3
ดศดษ๗๔๕ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางโคดาย ๑ 3
ดศดษ๗๔๖ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางโคดาย ๒ 3
ดศดษ๗๔๗ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางโคดาย ๓ 3
ดศดษ๗๔๘ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางออฟ-ชูเวิร์ค ๑ 3
ดศดษ๗๔๙ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางออฟ-ชูเวิร์ค ๒ 3
ดศดษ๗๕๐ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางออฟ-ชูเวิร์ค ๓ 3
ดศดษ๗๕๑ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางดาลโครซ ๑ 3
ดศดษ๗๕๒ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางดาลโครซ ๒ 3
ดศดษ๗๕๓ : เทคนิคการสอนดนตรีตามแนวทางดาลโครซ ๓ 3
ดศดษ๗๕๔ : การสอนขับร้องเพลงสากล 3
ดศดษ๗๕๕ : การสอนขับร้องประสานเสียง 3
ดศดษ๗๕๖ : การสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี 3
ดศดษ๗๕๗ : การสอนรวมวงดนตรี 3
ดศดษ๗๕๙ : การสอนวงโยธวาฑิต ๒ 3
ดษดศ๗๕๘ : การสอนวงโยธวาฑิต ๑ 3
   กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
ดศดษ๗๗๐ : เทคนิคการวาดภาพระบายสี 3
ดศดษ๗๗๑ : การวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวและจินตนาการ 3
ดศดษ๗๗๒ : เทคนิคการวาดภาพการ์ตูน 3
ดศดษ๗๗๓ : เทคนิคการสอนนาฎศิลป์ไทย 3
ดศดษ๗๗๔ : การวิเคราะห์ท่ารำ 3
ดศดษ๗๗๕ : การแสดงระบำ รำ ฟ้อน 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ดศดษ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 3

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล