ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(อาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

จุดเด่นของหลักสูตร

In celebration of Thailand's Presidency of ASEAN in 2019, Mahidol University launches a new international interdisciplinary M.A. program on ASEAN Studies for Sustainable Development (MASD). Drawing on Mahidol University's strength in social sciences as well as its collaboration with regional and international experts in public and private sectors, MASD offers international and multicultural learning environment for practitioners, new graduates, and general public who wish to understand and catch up with the current dynamism of ASEAN+6, or to work and live in this growing region

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 Plan A2, applicant must
1)  Hold a Bachelor degree/or attending the final semester of the Bachelor degree in all disciplines from the higher education institution 
accredited by Thailand's Office of the Higher Education Commission.
2)  Have cumulative GPA not less than 2.50
3)  Have English proficiency examination score as required by Faculty of Graduate Studies.
4)  Applicants with other qualifications may be considered by the Program Director, Program Committee and the Dean of 
Faculty of Graduate Studies.


Plan B, applicant must
1)  Holding a Bachelor degree in all disciplines from the higher education institution accredited by Thailand's Office of the Higher Education 
Commission.
2)  Have cumulative GPA not less than 2.50
3)  Have English proficiency examination score as required by the Faculty of Graduate Studies.
4)   Have working experience in the related field at least three years
5)  Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, Program Committee and the Dean of
 Faculty of Graduate Studies							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Academician for ASEAN Studies for Sustainable Development 2. Researchers in ASEAN Studies for Sustainable Development 3. ASEAN experts in government agencies, private sector, international organizations and regional organizations

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
บฑอศ๕๖๐ : ภูมิภาคานุวัติและภูมิภาคนิยมในอาเซียนมุมมองด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการเมือง 2
บฑอศ๕๖๑ : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความหลากหลายในอาเซียน 2
บฑอศ๕๖๒ : การปรับกระบวนทัศน์ทางประชาสังคม การพิทักษ์ประโยชน์และสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 2
บฑอศ๕๖๕ : การสร้างความยั่งยืนในอาเซียนผ่านประเด็นจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและระบบการจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาค 2
บฑอศ๕๖๘ : ประเด็นปัญหาประชากร การเคลื่อนย้ายถิ่น การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน 2
บฑอศ๕๗๑ : การศึกษาสำหรับปวงชน แนวทางของอาเซียนกับการส่งเสริมความยั่งยืน ทางการศึกษา 2
บฑอศ๕๘๒ : การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน 2
บฑอศ๕๘๓ : สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอาเซียน 2
บฑอศ๕๘๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
บฑคร๕๗๓ : การสร้างความเป็นธุรกิจ ความเสี่ยง กฎหมายและปัจจัยสำคัญทางธุรกิจสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้ามพรมแดนในอาเซียน 2
บฑอศ๕๖๓ : เพศสภาวะ ความรุนแรง และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมในอาเซียน 2
บฑอศ๕๖๖ : ความร่วมมือระดับภูมิภาคในการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
บฑอศ๕๖๗ : ศิลปะ ภูมิปัญญา และความรู้สั่งสมอาเซียน 2
บฑอศ๕๖๙ : อาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความหลากหลาย 2
บฑอศ๕๗๐ : จริยธรรมทางชีวภาพ ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบส่วนบุคคลและระดับภูมิภาค 2
บฑอศ๕๗๒ : วิกฤตธรรมาภิบาล ภาวะผู้นำและทางออกของอาเซียน 2
บฑอศ๕๗๔ : เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และอนาคตอาเซียน 2
บฑอศ๕๗๗ : ความพิการและความหลากหลายในอาเซียน 2
บฑอศ๕๗๙ : การพัฒนาระบบสุขภาพในอาเซียนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2
บฑอศ๕๘๐ : สันติภาพ การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง และความมั่นคงในอาเซียน 2
บฑอศ๕๘๑ : อาเซียนและพลังงานยั่งยืน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
บฑอศ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12