ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เว็บไซต์ http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Index.aspx

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิจัยประชากรและสังคม)

จุดเด่นของหลักสูตร


- เน้นกระบวนการการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ
- เน้นให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ และมีศักยภาพในการสร้างความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมทั้งในบริบทประเทศ ภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างลุ่มลึก
- ใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเฉพาะประเด็นของอาจารย์ผู้สอนมาเป็นฐานสำคัญสำหรับสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้จากการทำวิจัยจริงด้านประชากรและสังคม โดยเข้าร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการของอาจารย์
- สนับสนุนให้ผู้เรียนเลือกประเด็นทำวิทยานิพนธ์จากโครงการวิจัยของสถาบันฯที่ดำเนินการอยู่ โดยมีอาจารย์เป็นโค๊ช

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยด้านวิจัยประชากรและสังคม
- นักวิชาการด้านวิจัยประชากรและสังคม
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วจปส๕๕๐ : สารัตถประชากรศาสตร์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วจปส๗๐๑ : สัมมนาทางปรัชญาและทฤษฎีสังคมร่วมสมัย 3
วจปส๗๐๒ : สัมมนาการพัฒนางานวิจัยทางประชากรและสังคม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มสถิติประยุกต์และเทคนิคการวิจัยสังคมศาสตร์
วจปส๗๑๐ : การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๑ : การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๒ : การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๓ : การวิจัยประชากรและสังคมเพื่อธุรกิจ 2
วจปส๗๑๔ : การวิจัยรูปแบบผสมทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๕ : การวิจัยออนไลน์ทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๖ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๗ : การวิเคราะห์หลายตัวแปรทางการวิจัยทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๘ : เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางการวิจัยทางประชากรและสังคม 2
   กลุ่มประชากรศาสตร์
วจปส๗๒๐ : แนวโน้มร่วมสมัยของการครองคู่และการเจริญพันธุ์ 2
วจปส๗๒๑ : การเจ็บป่วย ภาระโรค และการตาย 2
วจปส๗๒๒ : การย้ายถิ่นข้ามชาติและชายแดนศึกษา 2
วจปส๗๒๓ : การวิจัยครอบครัวในศตวรรษที่ ๒๑ 2
วจปส๗๒๔ : ประชากรสูงอายุและสังคมสูงอายุ 2
วจปส๗๒๕ : การวิจัยร่วมสมัยทางภูมิศาสตร์ประชากร 2
วจปส๗๒๖ : การพัฒนาตัวชี้วัดทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๒๗ : พลวัตประชากรและการคาดประมาณ 2
   กลุ่มสังคมศาสตร์
วจปส๗๓๐ : การวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิง เด็ก เยาวชน และการค้ามนุษย์ 2
วจปส๗๓๑ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๓๒ : การวิจัยการทำความรุนแรงบนฐานเพศและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ 2
วจปส๗๓๓ : ประชากรและสังคมในอาณาบริเวณศึกษา 2
วจปส๗๓๔ : การประเมินผลนโยบายและโครงการประชากรและสังคม 2
วจปส๗๓๕ : สุขภาวะและความเหลื่อมล้ำทางสังคม 2
วจปส๗๓๖ : สุขภาพโลก แนวคิดและประเด็นร่วมสมัย 2
วจปส๗๓๗ : สุขภาพและการดูแลสุขภาพในอาเซียน 2
วจปส๗๓๘ : เศรษฐศาสตร์ประชากรและกำลังแรงงาน 2
วจปส๗๓๙ : ประชากรและสังคมในภูมิทัศน์สื่อหลอมรวม 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วจปส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ธีรนงค์ สกุลศรี   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
 3. รองศาสตราจารย์ สุรีย์พร พันพึ่ง
 4. รองศาสตราจารย์ อารี จำปากลาย
 5. รองศาสตราจารย์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์
 6. รองศาสตราจารย์ จงจิตต์ ฤทธิรงค์
 7. รองศาสตราจารย์ จรัมพร โห้ลำยอง
 8. รองศาสตราจารย์ เฉลิมพล แจ่มจันทร์
 9. รองศาสตราจารย์ ศุทธิดา ชวนวัน
 10. รองศาสตราจารย์ สุชาดา ทวีสิทธิ์
 11. รองศาสตราจารย์ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
 12. รองศาสตราจารย์ ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
 13. รองศาสตราจารย์ โยธิน แสวงดี
 14. รองศาสตราจารย์ รศรินทร์ เกรย์
 15. รองศาสตราจารย์ ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์
 16. รองศาสตราจารย์ สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
 17. รองศาสตราจารย์ ภูเบศร์ สมุทรจักร
 18. รองศาสตราจารย์ มนสิการ กาญจนะจิตรา
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลี สันภูวรรณ์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินทร์ยา พูลเกิด
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วากาโกะ ทาเคดะ
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สักกรินทร์ นิยมศิลป์
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาร์ก เฟิลเคอร์
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิตา พึ่งสำราญ
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนา หันจางสิทธิ์
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ธราวรรณ
 27. อาจารย์ ธีรธร ยูงทอง
 28. อาจารย์ ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ
 29. อาจารย์ ณปภัช สัจนวกุล

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล