ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/about-departmentinfo.php?depid=10

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ )

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 ๑. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพในโรงงานอาหาร โรงงานยา โรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในสถาบันวิจัยหรือองค์กรอื่น
- นักวิชาการ ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ในบริษัทนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์เสริม อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ โรงงานอาหาร โรงงานยา โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ในสถาบันการ ศึกษาหรือองค์กรอื่น

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ภกคร๖๘๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในเภสัชศาสตร์ ๑ 2
ภกอค๖๐๑ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ๑ 3
ภกอค๖๐๒ : อาหารเพื่อสุขภาพ ๑ 3
ภกอค๖๐๓ : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 3
ภกอค๖๐๕ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ 3
ภกอค๖๐๗ : การศึกษาฤทธิ์ทางชีววิทยา เภสัชวิทยา ระบาดวิทยา และทางคลินิก 3
ภกอค๖๗๖ : การสัมมนาทางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ๑ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
ภกอค๖๐๔ : เคมีของอาหาร 2
ภกอค๖๐๖ : การประเมินทางประสาทสัมผัส 2
ภกอค๖๐๘ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ๒ 2
ภกอค๖๐๙ : อาหารเพื่อสุขภาพ ๒ 2
ภกอค๖๑๐ : การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ 2
ภกอค๖๑๑ : กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 2
ภกอค๖๑๒ : บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ 2
ภกอค๖๑๔ : จุลชีววิทยาของอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร และการควบคุมคุณภาพอาหาร 2
ภกอค๖๑๕ : หลักการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ 2
ภกอค๖๑๖ : เทคนิคการสกัดและแยกสารสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ 2
ภกอค๖๑๗ : ปัญหาพิเศษทางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ 2
ภกอค๖๗๗ : การสัมมนาทางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ๒ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ภกอค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12