ข้อมูลหลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะเภสัชศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.pharmacy.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต(เภสัชการ)

จุดเด่นของหลักสูตร

Readiness of equipments and research facilities, scholarships and cooperation with leading pharmaceutical manufacturers and international academic institutions. Expertise in pharmaceutical product formulations, drug delivery systems, and pharmaceutical technology.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								  
							 แผน ก แบบ ก ๑
(๑) สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร ๖ ปี) ในสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ หรือสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ 
(๒) สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษารับรอง และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการหรือสาขาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
 ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๓) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๔) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัคร
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ก แบบ ก ๒
๑) สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต 
จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัคร
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๑
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 17            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยหรือนักวิชาการด้านเภสัชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ภกภส๗๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
ภกคร๖๘๕ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยในเภสัชศาสตร์ ๑ 2
ภกภก๖๐๑ : ชีวเภสัชศาสตร์ขั้นสูง 3
ภกภก๖๖๐ : เภสัชการขั้นสูง ๑ 3
ภกภส๖๐๑ : สัมมนาทางเภสัชการ ๑ 1
ภกภส๖๐๒ : สัมมนาทางเภสัชการ ๒ 1
ภกภอ๖๔๑ : เทคนิคเครื่องมือวิจัยทางเภสัชการ 1
ภกภอ๖๔๒ : เภสัชอุตสาหกรรมขั้นสูง ๑ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ภกภก๖๑๙ : เภสัชจลนศาสตร์ขั้นสูง 3
ภกภก๖๖๑ : เภสัชการขั้นสูง ๒ 3
ภกภก๖๖๒ : วิทยาศาสตร์เวชสำอาง 3
ภกภก๖๖๓ : การพัฒนาเภสัชผลิตภัณฑ์ ๑ 3
ภกภส๖๐๓ : ปัญหาเฉพาะทางเภสัชการ 2
ภกภอ๖๔๐ : การบริหารโรงงาน 2
ภกภอ๖๔๓ : เภสัชอุตสาหกรรมขั้นสูง ๒ 3
ภกภอ๖๔๔ : หน่วยการผลิตทางเภสัชกรรม 2
ภกภอ๖๔๕ : เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการผลิต 2
ภกภอ๖๔๖ : การพัฒนาเภสัชผลิตภัณฑ์ ๒ 3
ภกภอ๖๔๗ : การผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ภกภส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ กอบธัม สถิรกุล   (รักษาการแทนประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
 3. รองศาสตราจารย์ ดวงดาว ฉันทศาสตร์
 4. รองศาสตราจารย์ พจวรรณ ลาวัณย์ประเสริฐ
 5. รองศาสตราจารย์ สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์
 7. รองศาสตราจารย์ มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ
 8. รองศาสตราจารย์ วารี ลิมป์วิกรานต์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย
 10. อาจารย์ ณัฐวุฒิ เจริญไทย
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล
 12. อาจารย์ อมราพร วงศ์รักษ์พานิช
 13. อาจารย์ อัญชลี จินตพัฒนากิจ
 14. อาจารย์ กชพรรณ ชูลักษณ์
 15. ศาสตราจารย์ ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
 16. อาจารย์ บุญธิดา มระกูล
 17. อาจารย์ ผกาทิพย์ รื่นระเริงศักดิ์