ข้อมูลหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 Plan A, A2 Applicant
1) Hold a Bachelor's degree in Criminology, Law, Sociology, Political Science, Public Policy or other related fields 
     which accredited by Office of the Higher Education Commission
2) Have cumulative GPA not less than 2.50
3) Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4) Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee and 
     the Dean of Faculty of Graduate Studies

Plan B Applicant
1) Hold a Bachelor's degree in Criminology, Law, Sociology, Political Science, Public Policy or other related fields 
     which accredited by Office of the Higher Education Commission
2) Have cumulative GPA not less than 2.50
3) Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4) Have working experience in the related to criminology and criminal justice at least two years
5) Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, Committee, and 
     the Dean of Faculty of Graduate Studies							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Experts in Criminology and Criminal Justice 2. Personnel Officer in Criminologist and Criminal Justice 3. Researcher in Criminology and Criminal Justice

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมสค๕๐๑ : ทฤษฎีอาชญาวิทยา 3
สมสค๕๒๒ : การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 3
สมสค๕๒๓ : การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน 3
สมสค๕๒๕ : สถิติและคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 3
สมสค๕๒๖ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 3
สมสค๕๔๔ : ชุมชนและการป้องกันอาชญากรรม 3
สมสค๖๔๑ : สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมสค๕๐๒ : อาชญากรรมข้ามชาติสมัยใหม่ และความร่วมมือระหว่างประเทศ 3
สมสค๕๒๐ : อาชญากรรมทางเพศ 3
สมสค๕๕๓ : อาชญากรรมไซเบอร์ 3
สมสค๕๖๗ : บุคลิกภาพกับอาชญากรรม 3
สมสค๕๖๘ : การจัดทำประวัติอาชญากรรมขั้นพื้นฐาน 3
สมสค๕๗๑ : ปัญหาอาชญากรรม 3
สมสค๕๗๒ : ปัญหางานยุติธรรม 3
สมสค๖๒๒ : ระบบราชทัณฑ์เปรียบเทียบ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมสค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12