ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://sh.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยที่มีทักษะ และศักยภาพในการวิจัยด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- นักวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษาด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในสถาบันการศึกษา
- ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา และหน่วยงานราชการด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สมวล๕๑๕ : มนุษย์นิเวศวิทยาและสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมวล๕๖๑ : สัมมนาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการออกแบบวิจัย 3
สมวล๕๖๒ : การประเมินผลกระทบทางสังคมกับการจัดการชุมชน 3
สมวล๕๖๓ : สัมมนาจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมวล๕๗๐ : สัมมนากฎหมายสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๗๑ : สัมมนาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๗๒ : สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๗๓ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๗๔ : การใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๗๕ : การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3
สมวล๕๗๖ : การจัดการทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๗๗ : สัมมนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน 3
สมวล๕๗๘ : การศึกษาดูงานด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมวล๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล