ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ph.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(จุลชีววิทยาสาธารณสุข)

จุดเด่นของหลักสูตร

The programme of microbiological public health provides not only deep but also wide knowledge regarding controlling and solving problems of micro-organisms and the environment systematically. Students will be able to use biological technology in the community. They will be able to create innovations and research in microbiological public health to develop human beings' quality of life. Moreover, students will learn useful communication and information technology skills. Their leadership and teamwork will be improved. Finally, they will do ethical work and research.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

๑) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 19            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
๒) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
- นักวิชาการ หรือนักวิจัยด้านจุลชีววิทยา การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อ และ/หรือการสาธารณสุข ในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
- งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สศคร๗๘๘ : วิธีทางชีวสถิติและวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข 3
สศจว๖๒๔ : จุลชีววิทยาสาธารณสุขขั้นสูง 3
สศจว๖๓๑ : สัมมนาการวิจัยขั้นสูงทางจุลชีววิทยาสาธารณสุข 3
สศจว๖๓๗ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางจุลชีววิทยา 2
สศจว๖๓๘ : การทบทวนวรรณกรรมทางจุลชีววิทยาสาธารณสุข 1
สศจว๖๖๖ : ชีววิทยาของจุลชีพ 2
สศจว๖๖๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับจุลชีววิทยาสาธารณสุข 2
สศจว๖๖๘ : จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่องานสาธารณสุข 3
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
สศจว๖๒๔ : จุลชีววิทยาสาธารณสุขขั้นสูง 3
สศจว๖๓๑ : สัมมนาการวิจัยขั้นสูงทางจุลชีววิทยาสาธารณสุข 3
สศจว๖๓๗ : การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางจุลชีววิทยา 2
สศจว๖๓๘ : การทบทวนวรรณกรรมทางจุลชีววิทยาสาธารณสุข 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
: 0
สศจว๖๐๒ : นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ 3
สศจว๖๑๐ : จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมประยุกต์ 2
สศจว๖๑๒ : วิธีการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาธารณสุขและวิทยาภูมิคุ้มกัน 3
สศจว๖๑๔ : การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ 2
สศจว๖๑๘ : สุขภาพและการเดินทาง 2
สศจว๖๒๑ : การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อระดับโลก 2
สศจว๖๒๓ : การประยุกต์เทคโนโลยีวัคซีนทางสาธารณสุข 2
สศจว๖๒๕ : วิธีการระดับโมเลกุลต่อโรคติดเชื้อ 2
สศจว๖๒๗ : วิทยาภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อ 2
สศจว๖๓๔ : จุลชีววิทยาอาหารทางสาธารณสุขขั้นสูง 3
สศจว๖๓๕ : ชีวนิรภัย และชีวจริยธรรม 2
สศจว๖๓๖ : การเปลี่ยนแปลงของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้จุลชีพ 2
สศจว๖๓๙ : ไวรัสวิทยาสาธารณสุขขั้นสูง 2
สศจว๖๖๙ : การประยุกต์ชีวสารสนเทศทางจุลชีววิทยาสาธารณสุข 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สศจว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท
สศจว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36