ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ https://science.mahidol.ac.th/th/

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(นวัตกรรมวิทยาศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๑
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Research & Development personnel 2. Innovator in food industry 3. Innovator in health industry 4. Innovator in agriculture industry 5. Innovator in science education 6. Process technologist 7. Business strategist and developer 8. Start-up entrepreneur 9. Analyst 10. Quality management personnel

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทนว๕๐๑ : การทูตวิทยาศาสตร์ 3
วทนว๕๐๒ : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
วทนว๕๑๑ : นวัตกรรมและความยั่งยืน 2
วทนว๕๑๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการสร้างนวัตกรรม 2
วทนว๕๑๓ : สัมมนาทางนวัตกรรมศาสตร์ ๑ 1
วทนว๕๑๔ : สัมมนาทางนวัตกรรมศาสตร์ ๒ 1
วทนว๕๒๒ : ทักษะการสื่อสารและการใช้สื่อทางวิทยาศาสตร์ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทนว๕๑๕ : วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ 3
วทนว๕๒๑ : ศาสตร์ทางการสอนและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 3
วทนว๕๒๙ : หัวข้อปัจจุบันทางการศึกษาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและสะเต็ม 3
วทนว๕๓๑ : นวัตกรรมชีวการแพทย์แบบบูรณการ 3
วทนว๕๓๙ : หัวข้อปัจจุบันทางสุขภาพและสุขภาวะ 3
วทนว๕๔๑ : นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์บนเส้นทางของผลผลิตพืชและห่วงโซ่คุณค่าอาหาร 3
วทนว๕๔๒ : วิทยาศาสตร์ในศิลปวัฒนธรรมไทย 3
วทนว๕๔๙ : นวัตกรรมล่าสุดทางเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม 3
วทนว๕๕๑ : นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม 3
วทนว๕๕๙ : หัวข้อปัจจุบันทางอุตสาหกรรมอาหารและความปลอดภัยอาหาร 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทนว๗๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

แผน ข

วทนว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน   (ประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริยุภา เนตรมัย
 3. อาจารย์ ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล
 4. อาจารย์ ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
 6. อาจารย์ สิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุล
 7. อาจารย์ Stefan Schreier
 8. อาจารย์ ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์
 9. รองศาสตราจารย์ สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
 10. รองศาสตราจารย์ วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรินทร์ ณัฐวุฒิ
 12. รองศาสตราจารย์ เทพมนัส บุปผาอินทร์
 13. รองศาสตราจารย์ มานพ สุพรรณธริกา
 14. รองศาสตราจารย์ วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ สรณเจริญพงศ์
 16. รองศาสตราจารย์ ณัฏฐวี เนียมศิริ
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี อุณหพิพัฒน์
 21. อาจารย์ ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์
 22. อาจารย์ พรรณวจี พยงค์ศรี
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด อมรสมานกุล
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชระ จินตโกวิท
 25. อาจารย์ เนติยา การะเกตุ
 26. อาจารย์ วสกร แลสันกลาง