ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ https://science.mahidol.ac.th/th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(นวัตกรรมวิทยาศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Academia 2. Research & Development personnel 3. Innovator in food industry 4. Innovator in health industry 5. Innovator in agriculture industry 6. Innovator in science education 7. Process technologist 8. Business strategist and developer 9. Quality management personnel 10. Start-up entrepreneur 11. Analyst

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทนว๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทนว๖๑๑ : ความเป็นไปได้ของนวัตกรรม 2
วทนว๖๑๒ : ทักษะขั้นสูงทางนวัตกรรมเชิงบูรณาการ 2
วทนว๖๑๓ : สัมมนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ระดับดุษฎีบัณฑิต ๑ 1
วทนว๖๑๔ : สัมมนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ระดับดุษฎีบัณฑิต ๒ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทนว๖๒๑ : เทคโนโลยีพลิกผันเพื่อการศึกษา 3
วทนว๖๒๒ : หัวข้อขั้นสูงทางการศึกษาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและสะเต็ม 3
วทนว๖๓๑ : ยาที่เป็นเลิศและวิธีการค้นพบ: หลักการของการค้นหาตัวยา 3
วทนว๖๓๒ : หัวข้อขั้นสูงทางสุขภาพและสุขภาวะ 3
วทนว๖๔๑ : เกษตรกรรมในชุมชนเมือง 3
วทนว๖๔๒ : หัวข้อขั้นสูงทางเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม 3
วทนว๖๕๑ : นวัตกรรมบูรณาการในอุตสาหกรรมอาหาร 3
วทนว๖๕๒ : หัวข้อขั้นสูงทางอุตสาหกรรมอาหารและความปลอดภัยอาหาร 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทนว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี อุณหพิพัฒน์
 5. อาจารย์ ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์
 6. อาจารย์ พรรณวจี พยงค์ศรี
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรินทร์ ณัฐวุฒิ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริยุภา เนตรมัย
 9. อาจารย์ ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล
 10. รองศาสตราจารย์ สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด อมรสมานกุล
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชระ จินตโกวิท
 13. อาจารย์ ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
 14. อาจารย์ เนติยา การะเกตุ
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
 16. อาจารย์ สิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุล
 17. อาจารย์ Stefan Schreier
 18. อาจารย์ ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์
 19. อาจารย์ วสกร แลสันกลาง
 20. รองศาสตราจารย์ เทพมนัส บุปผาอินทร์
 21. รองศาสตราจารย์ มานพ สุพรรณธริกา
 22. รองศาสตราจารย์ วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ สรณเจริญพงศ์
 24. รองศาสตราจารย์ ณัฏฐวี เนียมศิริ
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์