ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)

วิชาเอก

 • Material Science and Engineering
 • Materials Science and Engineering (Biomaterials)
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  The program is research oriented program with the special emphasis on surface science, advanced materials, composites engineering materials, nano-materials, biological materials, corrosion and molecular engineering.

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๑
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  - ผู้ประกอบการด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  - ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  - ผู้ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  วทวว๕๕๑ : ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3
  วทวว๕๕๒ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3
  วทวว๕๖๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  วทวว๖๕๙ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๑ 1
  วทวว๖๖๐ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๒ 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     Material Science and Engineering
  วทวว๕๕๓ : เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 3
  วทวว๕๕๙ : โครงสร้างวัสดุ 3
     Materials Science and Engineering (Biomaterials)
  วทวว๖๐๑ : ชีววัสดุระดับสูง 3
  วทวว๖๐๖ : ชีววัสดุ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  วทคม๕๒๓ : เคมีพอลิเมอร์ 3
  วทคม๕๒๔ : การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ 2
  วทคม๕๒๗ : พอลิเมอร์คอลลอยด์ 2
  วทคม๕๔๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3
  วทคม๕๕๐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 2
  วทคม๖๓๒ : เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง 3
  วทฟส๕๑๑ : ฟิสิกส์อะตอมและโมเลกุล 3
  วทฟส๕๑๕ : วัสดุไฟฟ้า 3
  วทฟส๖๓๘ : กลศาสตร์ควอนตัมของโมเลกุล 3
  วทฟส๖๔๒ : เทคนิคการเลี้ยวเบน 3
  วทวว๕๕๔ : หลักการของนาโนเทคโนโลยี 3
  วทวว๖๐๒ : นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิศวกรรมชีวภาพ 3
  วทวว๖๐๓ : เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูง 3
  วทวว๖๐๔ : แนวคิดทางธุรกิจสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร 3
  วทวว๖๐๕ : การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์สเป็กโตรสโกปีในงานวิจัยวัสดุ 3
  วทวว๖๕๑ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๑ 3
  วทวว๖๕๒ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๒ 3
  วศชพ๖๐๔ : อุปกรณ์รับรู้ทางชีววิทยา 3
  วศชพ๖๐๗ : วัสดุและกลศาสตร์ทางการแพทย์ 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  วทวว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12