ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)

วิชาเอก

 • Material Science and Engineering
 • Materials Science and Engineering (Biomaterials)
 • จุดเด่นของหลักสูตร

  The program is research oriented program with the special emphasis on surface science, advanced materials, composites engineering materials, nano-materials, biological materials, corrosion and molecular engineering.

  คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๑
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาแกน 10            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


  - นักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  - ผู้ประกอบการด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  - ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
  - ผู้ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  วทวว๕๕๑ : ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3
  วทวว๕๕๒ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3
  วทวว๕๖๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
  วทวว๖๕๙ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๑ 1
  วทวว๖๖๐ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๒ 1
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     Material Science and Engineering
  วทวว๕๕๓ : เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 3
  วทวว๕๕๙ : โครงสร้างวัสดุ 3
     Materials Science and Engineering (Biomaterials)
  วทวว๖๐๑ : ชีววัสดุระดับสูง 3
  วทวว๖๐๖ : ชีววัสดุ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  วทคม๕๒๓ : เคมีพอลิเมอร์ 3
  วทคม๕๒๔ : การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ 2
  วทคม๕๒๗ : พอลิเมอร์คอลลอยด์ 2
  วทคม๕๔๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3
  วทคม๕๕๐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 2
  วทคม๖๓๒ : เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง 3
  วทฟส๕๑๑ : ฟิสิกส์อะตอมและโมเลกุล 3
  วทฟส๕๑๕ : วัสดุไฟฟ้า 3
  วทฟส๖๓๘ : กลศาสตร์ควอนตัมของโมเลกุล 3
  วทฟส๖๔๒ : เทคนิคการเลี้ยวเบน 3
  วทวว๕๕๔ : หลักการของนาโนเทคโนโลยี 3
  วทวว๖๐๒ : นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิศวกรรมชีวภาพ 3
  วทวว๖๐๓ : เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูง 3
  วทวว๖๐๔ : แนวคิดทางธุรกิจสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร 3
  วทวว๖๐๕ : การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์สเป็กโตรสโกปีในงานวิจัยวัสดุ 3
  วทวว๖๕๑ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๑ 3
  วทวว๖๕๒ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๒ 3
  วศชพ๖๐๔ : อุปกรณ์รับรู้ทางชีววิทยา 3
  วศชพ๖๐๗ : วัสดุและกลศาสตร์ทางการแพทย์ 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  วทวว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

  อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย   (ประธานหลักสูตร)
  2. ศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
  3. รองศาสตราจารย์ ดร. ดาครอง พิศสุวรรณ
  4. รองศาสตราจารย์ ดร. หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย
  5. รองศาสตราจารย์ ดร. รักชาติ ไตรผล
  6. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภา วิรเศรษฐ์
  7. รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล
  8. รองศาสตราจารย์ ดร. พงศกร กาญจนบุษย์
  9. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
  10. รองศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์
  11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์
  12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริษณุ ทิวากรศศิธร
  13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรนาถ ไรภู
  14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งนิตย์ วัฒนวิเชียร
  15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญรัตน์ วัฒนพานิช
  16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยา เกตุวงศา
  17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัณฑนา จริยาบูรณ์
  18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร โอสถจันทร์
  19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา
  20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
  21. อาจารย์ ดร. ฒนันท์ วาริทนันท์

  ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

  สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  สอบถามข้อมูล