ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)

จุดเด่นของหลักสูตร

The program is research oriented program with the special emphasis on surface science, advanced materials, composites engineering materials, nano-materials, biological materials, corrosion and molecular engineering.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
หมวดวิชาบังคับ 11            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 50            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 62            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 74            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
- ผู้ประกอบการด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
- ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
- ผู้ถ่ายทอดความรู้ในสาขาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทวว๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
วทวว๕๕๖ : เทคโนโลยีเซรามิก 3
วทวว๕๕๗ : หลักการโลหวิทยา 3
วทวว๕๕๘ : หลักการของพอลิเมอร์และพอลิเมอร์เทคโนโลยี 3
วทวว๖๖๑ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิต ๑ 1
วทวว๖๖๒ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิต ๒ 1
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วทวว๕๕๑ : ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3
วทวว๕๕๖ : เทคโนโลยีเซรามิก 3
วทวว๕๕๗ : หลักการโลหวิทยา 3
วทวว๕๕๘ : หลักการของพอลิเมอร์และพอลิเมอร์เทคโนโลยี 3
วทวว๖๖๑ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิต ๑ 1
วทวว๖๖๒ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิต ๒ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคม๕๒๓ : เคมีพอลิเมอร์ 3
วทคม๕๒๔ : การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ 2
วทคม๕๒๗ : พอลิเมอร์คอลลอยด์ 2
วทคม๕๔๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๕๐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 2
วทคม๖๓๒ : เคมีพอลิเมอร์ขั้นสูง 3
วทฟส๕๑๑ : ฟิสิกส์อะตอมและโมเลกุล 3
วทฟส๕๑๕ : วัสดุไฟฟ้า 3
วทฟส๖๓๘ : กลศาสตร์ควอนตัมของโมเลกุล 3
วทฟส๖๔๒ : เทคนิคการเลี้ยวเบน 3
วทวว๕๕๓ : เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ 3
วทวว๕๕๔ : หลักการของนาโนเทคโนโลยี 3
วทวว๕๕๙ : โครงสร้างวัสดุ 3
วทวว๖๐๑ : ชีววัสดุระดับสูง 3
วทวว๖๐๒ : นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิศวกรรมชีวภาพ 3
วทวว๖๐๓ : เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสูง 3
วทวว๖๐๔ : แนวคิดทางธุรกิจสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร 3
วทวว๖๐๕ : การประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์สเป็กโตรสโกปีในงานวิจัยวัสดุ 3
วทวว๖๐๖ : ชีววัสดุ 3
วทวว๖๕๑ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๑ 3
วทวว๖๕๒ : หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ๒ 3
วศชพ๖๐๔ : อุปกรณ์รับรู้ทางชีววิทยา 3
วศชพ๖๐๗ : วัสดุและกลศาสตร์ทางการแพทย์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทวว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทวว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดาครอง พิศสุวรรณ   (ประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรนาถ ไรภู
 3. อาจารย์ หนึ่งนิตย์ วัฒนวิเชียร
 4. รองศาสตราจารย์ ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญรัตน์ วัฒนพานิช
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา เกตุวงศา
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศกร กาญจนบุษย์
 8. รองศาสตราจารย์ หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย
 9. อาจารย์ ฒนันท์ วาริทนันท์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์
 12. รองศาสตราจารย์ กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย
 13. รองศาสตราจารย์ ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
 14. รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์
 17. รองศาสตราจารย์ รักชาติ ไตรผล
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภา วิรเศรษฐ์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนากร โอสถจันทร์
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัณฑนา จริยาบูรณ์