ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(นิติวิทยาศาสตร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักนิติวิทยาศาสตร์
- นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทนว๕๑๘ : การพิสูจน์หลักฐาน 3
วทนว๕๓๔ : หลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 2
วทนว๕๓๕ : ทักษะการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 2
วทนว๕๓๖ : วิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๓๗ : สถิติสำหรับการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 1
วทนว๕๓๘ : การวิเคราะห์ดีเอ็นเอทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๓๙ : นิติเคมีและพิษวิทยา 2
วทนว๕๔๐ : การอ่านเชิงวิจารณ์และทักษะการนำเสนอ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทนว๕๑๖ : พิษวิทยา 2
วทนว๕๑๙ : หัวข้อคัดสรรทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๒๐ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๒๑ : สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1
วทนว๕๒๒ : เรื่องคัดสรรทางนิติเวชศาสตร์ 2
วทนว๕๒๓ : หลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ 1
วทนว๕๒๔ : ลายพิมพ์นิ้วมือ 1
วทนว๕๒๗ : การวิเคราะห์รูปแบบรอยเลือด 2
วทนว๕๓๒ : การตรวจรอยประทับและรอยเครื่องมือ 1
วทนว๕๔๑ : ชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาสตร์สำหรับนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๔๒ : ทักษะการใช้เครื่องมือเชิงวิเคราะห์ในนิติเคมี 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทนว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12