ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(นิติวิทยาศาสตร์)

จุดเด่นของหลักสูตร


- Courses are designed so that students can graduate in one year.
- Students can choose to undertake research in well known forensic science laboratories overseas.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 22            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 40            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักนิติวิทยาศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม
- นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
- เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน หรือเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทนว๕๐๑ : การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 4
วทนว๕๐๓ : พื้นฐานอาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๐๕ : เทคโนโลยีดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร์ ๑ 4
วทนว๕๐๗ : การตรวจหาและการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษ ๑ 4
วทนว๕๑๘ : การพิสูจน์หลักฐาน 3
วทนว๕๒๑ : สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1
วทนว๕๒๖ : การประเมินวัตถุพยาน 1
วทนว๕๒๗ : การวิเคราะห์รูปแบบรอยเลือด 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทนว๕๐๔ : สถิติสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๐๖ : เทคโนโลยีดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร์ ๒ 4
วทนว๕๐๘ : การตรวจหาและการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษ ๒ 2
วทนว๕๑๐ : การตรวจหาและการวิเคราะห์วัตถุระเบิด 2
วทนว๕๑๑ : การตรวจเส้นผมและเส้นใย 4
วทนว๕๑๖ : พิษวิทยา 2
วทนว๕๑๗ : แอลกอฮอล์ 2
วทนว๕๑๙ : หัวข้อคัดสรรทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๒๐ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๒๒ : เรื่องคัดสรรทางนิติเวชศาสตร์ 2
วทนว๕๒๓ : หลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ 1
วทนว๕๒๔ : ลายพิมพ์นิ้วมือ 1
วทนว๕๒๘ : การตรวจเอกสารสงสัย 2
วทนว๕๒๙ : การวิเคราะห์ลายมือเขียนทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๓๐ : การตรวจรอยรองเท้า 2
วทนว๕๓๑ : การตรวจรอยเครื่องมือ 2
วทนว๕๓๒ : การตรวจรอยประทับและรอยเครื่องมือ 1
วทนว๕๓๓ : การตรวจหาสารเร่งในการวางเพลิง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทนว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร