ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(นิติวิทยาศาสตร์)

จุดเด่นของหลักสูตร


- Courses are designed so that students can graduate in one year.
- Students can choose to undertake research in well known forensic science laboratories overseas.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

								   
							 ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องกับนิติวิทยาศาสตร์
๓. ไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญาใดๆ ในกรณีที่ถูกตัดสินให้มีความผิดในคดีอาญาใน
ระหว่างที่กำลังศึกษา ผู้สมัครจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย							 							 							 
							 
							 

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 22            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 40            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักนิติวิทยาศาสตร์
- ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม
- นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
- เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน หรือเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทนว๕๐๑ : การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 4
วทนว๕๐๓ : พื้นฐานอาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๐๕ : เทคโนโลยีดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร์ ๑ 4
วทนว๕๐๗ : การตรวจหาและการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษ ๑ 4
วทนว๕๑๘ : การพิสูจน์หลักฐาน 3
วทนว๕๒๑ : สัมมนาทางนิติวิทยาศาสตร์ 1
วทนว๕๒๖ : การประเมินวัตถุพยาน 1
วทนว๕๒๗ : การวิเคราะห์รูปแบบรอยเลือด 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทนว๕๐๔ : สถิติสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๐๖ : เทคโนโลยีดีเอ็นเอในนิติวิทยาศาสตร์ ๒ 4
วทนว๕๐๘ : การตรวจหาและการวิเคราะห์ยาเสพติดให้โทษ ๒ 2
วทนว๕๑๐ : การตรวจหาและการวิเคราะห์วัตถุระเบิด 2
วทนว๕๑๑ : การตรวจเส้นผมและเส้นใย 4
วทนว๕๑๖ : พิษวิทยา 2
วทนว๕๑๗ : แอลกอฮอล์ 2
วทนว๕๑๙ : หัวข้อคัดสรรทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๒๐ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๒๒ : เรื่องคัดสรรทางนิติเวชศาสตร์ 2
วทนว๕๒๓ : หลักการตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ 1
วทนว๕๒๔ : ลายพิมพ์นิ้วมือ 1
วทนว๕๒๘ : การตรวจเอกสารสงสัย 2
วทนว๕๒๙ : การวิเคราะห์ลายมือเขียนทางนิติวิทยาศาสตร์ 2
วทนว๕๓๐ : การตรวจรอยรองเท้า 2
วทนว๕๓๑ : การตรวจรอยเครื่องมือ 2
วทนว๕๓๒ : การตรวจรอยประทับและรอยเครื่องมือ 1
วทนว๕๓๓ : การตรวจหาสารเร่งในการวางเพลิง 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทนว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร