ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คณิตศาสตร์)

จุดเด่นของหลักสูตร

The information has been changed as in the enclosed document

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ ๒ นักวิจัยทางคณิตศาสตร์ ๓ นักสถิติ ๔ นักวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการที่มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ๕ ผู้ถ่ายทอดความรู้และวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ๖ นักวิเคราะห์ในสถานประกอบการทางด้านการเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทคณ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคณ๖๑๕ : พีชคณิต 3
วทคณ๖๕๐ : การวิเคราะห์ขั้นสูง 3
วทคณ๖๗๐ : สมการเชิงอนุพันธ์ขั้นสูง 3
วทคณ๖๙๑ : ทักษะทั่วไปเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1
วทคณ๖๙๒ : สัมมนาคณิตศาสตร์ ๑ 1
วทคณ๖๙๓ : สัมมนาคณิตศาสตร์ ๒ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคณ๖๐๓ : ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3
วทคณ๖๐๖ : ทอพอโลยี 3
วทคณ๖๐๗ : การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3
วทคณ๖๐๙ : หัวข้อปัจจุบันในคณิตศาสตร์๑ 3
วทคณ๖๑๐ : การวิเคราะห์เชิงจริง 3
วทคณ๖๒๐ : การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3
วทคณ๖๒๑ : ตัวแบบเชิงกำหนดทางการวิจัยการดำเนินการ 3
วทคณ๖๒๒ : ตัวแบบเชิงความน่าจะเป็นทางการวิจัยการดำเนินการ 3
วทคณ๖๒๓ : เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด 3
วทคณ๖๒๕ : สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3
วทคณ๖๒๘ : วิธีสมาชิกจํากัด 3
วทคณ๖๒๙ : หัวข้อปัจจุบันในคณิตศาสตร์การคณนา 3
วทคณ๖๓๑ : การวิเคราะห์การตัดสินใจ 3
วทคณ๖๓๓ : กระบวนการสโทแคสติก 3
วทคณ๖๓๙ : หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์เชิงสถิติ 3
วทคณ๖๔๐ : ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3
วทคณ๖๔๓ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3
วทคณ๖๔๕ : ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป 3
วทคณ๖๔๙ : หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ ๒ 3
วทคณ๖๕๔ : การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3
วทคณ๖๕๕ : หัวข้อปัจจุบันทางฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 3
วทคณ๖๗๓ : ระบบเชิงพลวัต 3
วทคณ๖๗๔ : แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต 3
วทคณ๖๗๗ : การทําเหมืองข้อมูล 3
วทคณ๖๘๘ : การอนุมานเชิงสถิติ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคณ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทคณ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล เบ้าวัน   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรคู
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกรณ์ ผิวชื่น
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณนิกา แสวงทอง
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร นันตาปลูก
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกนก บุญวงษ์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัลลภ ฮวบสมบูรณ์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ชยันตราคม
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟาริดา จำจด
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี อุณหพิพัฒน์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสกร แลสันกลาง
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณนภา ช่างเพ็ชร
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรธนันทน์ จตุวิริยะพรชัย
 22. อาจารย์ Dr. Man Van Minh Nguyen
 23. อาจารย์ ดร. ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ
 24. อาจารย์ ดร. ระวี สุวรรณเดโชไชย
 25. อาจารย์ ดร. ดีมิที เบอร์ดินสกี
 26. อาจารย์ ดร. ธนพล ตันติศรีปรีชา
 27. อาจารย์ ดร. Nguyen Van Sanh

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล