ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีววิทยา)

จุดเด่นของหลักสูตร


- All qualified students will obtain scholarship for the first year.
- The graduates can apply for job in both government and private sectors.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 17            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยและนักวิชาการด้านชีววิทยาประจำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ผู้เชี่ยวชาญสาขาชีววิทยาในสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมและอุดมศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทชว๕๘๒ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางชีววิทยา 2
วทชว๕๘๖ : การจัดระบบทางชีววิทยา 3
วทชว๕๘๗ : นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ 3
วทชว๖๐๙ : พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 3
วทชว๖๒๖ : การสอนปฏิบัติการชีววิทยา 1
วทชว๖๓๖ : การวิจัยอิสระทางชีววิทยาขั้นสูง 2
วทชว๖๔๐ : สัมมนาการวิจัยทางชีววิทยา 1
วทชว๖๔๑ : สัมมนาการวิจัยทางชีววิทยาขั้นสูง 1
วทชว๖๔๒ : สัมมนาการวิจัยดุษฎีบัณฑิตทางชีววิทยา 1
วทชว๖๔๓ : สัมมนาการวิจัยดุษฎีบัณฑิตทางชีววิทยาขั้นสูง 1
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทชว๖๒๖ : การสอนปฏิบัติการชีววิทยา 1
วทชว๖๓๖ : การวิจัยอิสระทางชีววิทยาขั้นสูง 2
วทชว๖๔๒ : สัมมนาการวิจัยดุษฎีบัณฑิตทางชีววิทยา 1
วทชว๖๔๓ : สัมมนาการวิจัยดุษฎีบัณฑิตทางชีววิทยาขั้นสูง 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทชว๕๐๑ : กีฏวิทยาระดับโมเลกุล 3
วทชว๕๐๒ : กีฏวิทยาทางการแพทย์ 3
วทชว๕๐๔ : ศังขวิทยาขั้นแนะนำ 3
วทชว๕๐๖ : อนุกรมวิธานของแมลง 3
วทชว๕๐๘ : เซลล์และชีววิทยาการเจริญ 3
วทชว๕๐๙ : ชีววิทยาของแมลง 3
วทชว๕๑๔ : การศึกษาศังขวิทยาภาคสนาม 2
วทชว๕๑๖ : กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์พวกหอย 3
วทชว๕๓๐ : ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3
วทชว๕๓๒ : หลักชีววิทยาเชิงสังคม 3
วทชว๕๓๙ : เทคนิคการวิจัยทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ 2
วทชว๕๔๐ : นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม 3
วทชว๕๔๕ : เซลล์พันธุศาสตร์ 3
วทชว๕๔๖ : พันธุศาสตร์เชิงประชากรและเชิงนิเวศ 3
วทชว๕๗๒ : ปรสิตวิทยาระดับโมเลกุล 3
วทชว๕๗๔ : วิทยาภูมิคุ้มกันทางปรสิตวิทยา 3
วทชว๕๗๘ : เทคนิคการเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ 3
วทชว๕๗๙ : เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2
วทชว๕๘๑ : ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 2
วทชว๖๐๗ : พันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการ 3
วทชว๖๓๗ : นิเวศวิทยาระดับโมเลกุล 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทชว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
วทชว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย จิรัฏฐิติกุล   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. พรินท์พิดา สนธิพันธ์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี อหันทริก
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์ สำราญวานิช
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อุ่นใจ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรวิทย์ สิตปรีชา
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิสา ดำเนินสวัสดิ์
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพีชา คุ้มเกตุ
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธา มีแต้ม
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภริณดา ทยานุกูล
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลิตา คงฤทธิ์
 19. อาจารย์ ดร. ณัฐพล อ่อนปาน
 20. อาจารย์ ดร. วรุฒ ศิริวุฒิ

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล