ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พิษวิทยา)

จุดเด่นของหลักสูตร

Taking teaching course across institutes: Mahidol University and Chulabhon Graduate Institute

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษา
- ผู้ช่วยนักวิจัย/นักวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาในหน่วยงาน/สถาบัน ภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการด้านพิษวิทยาในหน่วยงาน/สถาบัน ภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทพษ๖๐๓ : วิธีทดลองทางพิษวิทยา 1
วทพษ๖๒๙ : พิษวิทยาเชิงระบบ 2
วทพษ๖๓๕ : พิษวิทยาพื้นฐาน 3
วทพษ๖๙๓ : สัมมนาทางพิษวิทยาพื้นฐาน 1
วทพษ๖๙๔ : สัมมนาหัวข้อพิเศษทางพิษวิทยา 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
สศออ๖๕๖ : การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทพษ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์
 2. ศาสตราจารย์ นพ. วินัย วนานุกูล
 3. ศาสตราจารย์ ดร. กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ
 4. ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ณัฐวุธ สิบหมู่
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. เทพมนัส บุปผาอินทร์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สัณหภาส สุดวิลัย
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย
 11. รองศาสตราจารย์ ดร. ดาครอง พิศสุวรรณ
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ฤดี เหมสถาปัตย์
 13. รองศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ นรานันทรัตน์ เจนเซน
 14. รองศาสตราจารย์ Dr. ลาเรน เจนเซน
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา บุญหมื่น
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. พิมทิพย์ สังวรินทะ
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมยศ ศรีดุรงฤทธิ์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิต ภู่ไข่
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วิชชุดา แสงสว่าง
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษุวัต สงนวล
 23. อาจารย์ ดร. สมฤดี เรียบร้อย

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่