ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ฟิสิกส์)

จุดเด่นของหลักสูตร

Good Research recognition, Financial support, and Ready for job opportunity.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านฟิสิกส์ ในสถาบันหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ในสถาบันการศึกษา
- ผู้ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการที่นำความรู้ด้านฟิสิกส์มาประยุกต์

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทฟส๕๐๒ : กลศาสตร์คลาสสิก 3
วทฟส๕๐๓ : กลศาสตร์ควอนตัม 3
วทฟส๕๐๔ : อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ 3
วทฟส๕๐๗ : พลศาสตร์ไฟฟ้าคลาสสิก 3
วทฟส๕๙๖ : สัมมนาในวิชาฟิสิกส์ ๑ 1
วทฟส๕๙๗ : สัมมนาในวิชาฟิสิกส์ ๒ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
วทฟส๕๐๕ : วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 3
วทฟส๕๗๐ : การประมวลผลสัญญาณและรูปภาพ 3
วทฟส๕๗๑ : การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 3
วทฟส๕๗๔ : วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 3
วทฟส๕๗๖ : การแสดงภาพเชิงวิทยาศาสตร์ 3
วทฟส๖๑๒ : ฟิสิกส์เชิงคำนวณ ๑ 3
   กลุ่มวิชาฟิสิกส์คลาสสิก และฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
วทฟส๕๑๗ : กลศาสตร์ของไหล 3
วทฟส๕๒๓ : ทฤษฎีสนามคลาสสิก 3
วทฟส๕๗๕ : พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 3
วทฟส๖๔๖ : แฟรคทัลและเคออส 3
วทฟส๖๔๗ : คลื่นไม่เชิงเส้น 3
วทฟส๖๔๘ : ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้นเชิงคำนวณ 3
วทฟส๖๕๕ : ระบบซับซ้อน 3
   กลุ่มวิชากลศาสตร์ควอนตัมและการประยุกต์
วทฟส๕๑๑ : ฟิสิกส์อะตอมและโมเลกุล 3
วทฟส๕๑๙ : ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3
วทฟส๖๒๐ : วิธีการไม่รบกวนในทฤษฎีสนามควอนตัม 3
วทฟส๖๒๑ : สมมาตรยวดยิ่งในทฤษฎีสนามและสตริง 3
วทฟส๖๓๗ : การจำลองโมเลกุล 3
วทฟส๖๓๘ : กลศาสตร์ควอนตัมระดับโมเลกุล 3
วทฟส๖๓๙ : ทฤษฎีสนามควอนตัม 3
วทฟส๖๔๐ : ทฤษฎีของระบบหลายอนุภาค 3
   กลุ่มวิชาฟิสิกส์สสารควบแน่น และวิทยาศาสตร์วัสดุ
วทฟส๕๑๕ : วัสดุไฟฟ้า 3
วทฟส๕๑๖ : อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3
วทฟส๕๒๑ : ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ 3
วทฟส๕๔๓ : ฟิสิกส์ของพื้นผิวและรอยต่อ 3
วทฟส๖๔๒ : เทคนิคการเลี้ยวเบน 3
วทฟส๖๔๓ : ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของฟิล์มบาง 3
วทฟส๖๕๐ : เทคโนโลยีและการประยุกต์พลาสมา 3
วทฟส๖๕๑ : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 3
วทฟส๖๕๒ : สภาพนำยวดยิ่ง 3
   กลุ่มวิชาทัศนศาสตร์
วทฟส๕๒๔ : ทัศนศาสตร์ฟูเรียร์ 3
วทฟส๕๒๕ : โฟโตนิกส์ 3
วทฟส๖๓๖ : อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง 3
วทฟส๖๔๕ : ทฤษฎีเลเซอร์ 3
   กลุ่มวิชาทัศนศาสตร์ควอนตัม และสารสนเทศควอนตัม
วทฟส๕๒๖ : ทัศนศาสตร์ควอนตัม 3
วทฟส๕๒๗ : คณิตศาสตร์สำหรับสารสนเทศควอนตัม 3
วทฟส๕๒๘ : สารสนเทศควอนตัม 3
วทฟส๕๒๙ : หัวข้อทางสารสนเทศควอนตัม 3
   กลุ่มวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
วทฟส๕๓๑ : รังสีคอสมิก 3
วทฟส๕๓๒ : ดาราศาสตร์กาแล็กซี 3
วทฟส๕๓๓ : ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3
วทฟส๕๓๔ : ฟิสิกส์สุริยะ 3
วทฟส๕๓๕ : สัมพัทธภาพทั่วไป 3
วทฟส๖๔๙ : ฟิสิกส์พลาสมา 3
   กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์
วทฟส๕๖๑ : ชีวฟิสิกส์มูลฐาน 3
วทฟส๕๖๒ : ตัวแบบและการจำลองทางชีวฟิสิกส์ 3
วทฟส๖๖๘ : ชีวฟิสิกส์ร่วมสมัย 3
   กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์
วทฟส๕๘๑ : การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการสนามศักย์ 3
วทฟส๕๘๒ : การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3
วทฟส๕๘๓ : การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ วิธีการคลื่นไหวสะเทือน 3
วทฟส๕๘๕ : วิทยาแผ่นดินไหวเบื้องต้น 3
วทฟส๕๘๖ : วิทยาแผ่นดินไหวสมัยใหม่ประยุกต์ 3
วทฟส๕๘๗ : ทฤษฎีแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว 3
วทฟส๖๓๐ : ฟิสิกส์ของโลกที่เป็นของแข็ง 3
วทฟส๖๗๐ : ทฤษฎีย้อนกลับและการประยุกต์ 3
   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ศึกษา
วทฟส๖๒๖ : การศึกษาฟิสิกส์ 3
วทฟส๖๒๗ : การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาฟิสิกส์ 3
วทฟส๖๒๘ : แนวคิดทางฟิสิกส์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทฟส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่