ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ฟิสิกส์)

จุดเด่นของหลักสูตร

Good Research recognition, Financial support, and Ready for job opportunity.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านฟิสิกส์ระดับสูง ในสถาบันหรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ระดับสูงในสถาบันการศึกษา
- ผู้ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการที่นำความรู้ด้านฟิสิกส์มาประยุกต์

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทฟส๕๐๒ : กลศาสตร์คลาสสิก 3
วทฟส๕๐๓ : กลศาสตร์ควอนตัม 3
วทฟส๕๐๔ : อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ 3
วทฟส๕๐๗ : พลศาสตร์ไฟฟ้าคลาสสิก 3
วทฟส๕๐๘ : ฟิสิกส์ร่วมสมัย 3
วทฟส๕๙๘ : สัมมนาในวิชาฟิสิกส์ ๓ 1
วทฟส๕๙๙ : สัมมนาในวิชาฟิสิกส์ ๔ 1
วทฟส๖๐๐ : สัมมนาในวิชาฟิสิกส์ ๕ 1
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทฟส๕๐๘ : ฟิสิกส์ร่วมสมัย 3
วทฟส๕๙๘ : สัมมนาในวิชาฟิสิกส์ ๓ 1
วทฟส๕๙๙ : สัมมนาในวิชาฟิสิกส์ ๔ 1
วทฟส๖๐๐ : สัมมนาในวิชาฟิสิกส์ ๕ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
วทฟส๕๐๕ : วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 3
วทฟส๕๑๐ : วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ขั้นสูง 3
วทฟส๕๗๐ : การประมวลผลสัญญาณและรูปภาพ 3
วทฟส๕๗๑ : การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 3
วทฟส๕๗๔ : วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 3
วทฟส๕๗๖ : การแสดงภาพเชิงวิทยาศาสตร์ 3
วทฟส๖๑๒ : ฟิสิกส์เชิงคำนวณ ๑ 3
วทฟส๖๑๓ : ฟิสิกส์เชิงคำนวณ ๒ 3
   กลุ่มวิชาฟิสิกส์คลาสสิก และฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น
วทฟส๕๑๗ : กลศาสตร์ของไหล 3
วทฟส๕๒๓ : ทฤษฎีสนามคลาสสิก 3
วทฟส๕๗๕ : พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 3
วทฟส๖๑๔ : กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3
วทฟส๖๔๖ : แฟรคทัลและเคออส 3
วทฟส๖๔๗ : คลื่นไม่เชิงเส้น 3
วทฟส๖๔๘ : ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้นเชิงคำนวณ 3
วทฟส๖๕๕ : ระบบซับซ้อน 3
วทฟส๖๘๖ : หัวข้อคัดสรรทางปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้น 3
   กลุ่มวิชากลศาสตร์ควอนตัมและการประยุกต์
วทฟส๕๑๑ : ฟิสิกส์อะตอมและโมเลกุล 3
วทฟส๕๑๙ : ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3
วทฟส๕๒๒ : กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง 3
วทฟส๖๑๑ : ฟิสิกส์อะตอมขั้นสูง 3
วทฟส๖๒๐ : วิธีการไม่รบกวนในทฤษฎีสนามควอนตัม 3
วทฟส๖๒๑ : สมมาตรยวดยิ่งในทฤษฎีสนามและสตริง 3
วทฟส๖๓๗ : การจำลองโมเลกุล 3
วทฟส๖๓๘ : กลศาสตร์ควอนตัมของโมเลกุล 3
วทฟส๖๓๙ : ทฤษฎีสนามควอนตัม 3
วทฟส๖๔๐ : ทฤษฎีของระบบหลายอนุภาค 3
   กลุ่มวิชาฟิสิกส์สสารควบแน่น และวิทยาศาสตร์วัสดุ
วทฟส๕๑๕ : วัสดุไฟฟ้า 3
วทฟส๕๑๖ : อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3
วทฟส๕๒๑ : ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวนำ 3
วทฟส๕๔๓ : ฟิสิกส์ของพื้นผิวและรอยต่อ 3
วทฟส๖๔๒ : เทคนิคการเลี้ยวเบน 3
วทฟส๖๔๓ : ฟิสิกส์และเทคโนโลยีของฟิล์มบาง 3
วทฟส๖๕๐ : เทคโนโลยีและการประยุกต์พลาสมา 3
วทฟส๖๕๑ : อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ 3
วทฟส๖๕๒ : สภาพนำยวดยิ่ง 3
วทฟส๖๕๓ : วิธีการพิเศษในสภาพนำยวดยิ่งเชิงทฤษฎี 3
วทฟส๖๕๗ : ฟิสิกส์สสารควบแน่นขั้นสูง 3
วทฟส๖๘๓ : หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ของฟิล์มบางและพื้นผิว 3
   กลุ่มวิชาทัศนศาสตร์
วทฟส๕๒๔ : ทัศนศาสตร์ฟูเรียร์ 3
วทฟส๕๒๕ : โฟโตนิกส์ 3
วทฟส๖๓๖ : อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง 3
วทฟส๖๔๕ : ทฤษฎีเลเซอร์ 3
วทฟส๖๘๕ : หัวข้อคัดสรรทางการประยุกต์เลเซอร์ 3
   กลุ่มวิชาทัศนศาสตร์ควอนตัม และสารสนเทศควอนตัม
วทฟส๕๒๖ : ทัศนศาสตร์ควอนตัม 3
วทฟส๕๒๗ : คณิตศาสตร์สำหรับสารสนเทศควอนตัม 3
วทฟส๕๒๘ : สารสนเทศควอนตัม 3
วทฟส๕๒๙ : หัวข้อทางสารสนเทศควอนตัม 3
   กลุ่มวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
วทฟส๕๓๑ : รังสีคอสมิก 3
วทฟส๕๓๒ : ดาราศาสตร์กาแล็กซี 3
วทฟส๕๓๓ : ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3
วทฟส๕๓๔ : ฟิสิกส์สุริยะ 3
วทฟส๕๓๕ : สัมพัทธภาพทั่วไป 3
วทฟส๖๔๙ : ฟิสิกส์พลาสมา 3
วทฟส๖๘๐ : หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3
วทฟส๖๘๑ : หัวข้อคัดสรรทางดาราศาสตร์ 3
   กลุ่มวิชาชีวฟิสิกส์
วทฟส๕๖๑ : ชีวฟิสิกส์มูลฐาน 3
วทฟส๕๖๒ : ตัวแบบและการจำลองทางชีวฟิสิกส์ 3
วทฟส๖๖๘ : ชีวฟิสิกส์ร่วมสมัย 3
   กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส์
วทฟส๕๘๑ : การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีสนามศักย์ 3
วทฟส๕๘๒ : การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3
วทฟส๕๘๓ : การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือน 3
วทฟส๕๘๔ : การสำรวจคลื่นไหวสะเทือนขั้นสูง 3
วทฟส๕๘๕ : วิทยาแผ่นดินไหวเบื้องต้น 3
วทฟส๕๘๖ : วิทยาแผ่นดินไหวสมัยใหม่ประยุกต์ 3
วทฟส๕๘๗ : ทฤษฎีแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว 3
วทฟส๖๓๐ : ฟิสิกส์ของโลกที่เป็นของแข็ง 3
วทฟส๖๗๐ : ทฤษฎีย้อนกลับและการประยุกต์ 3
วทฟส๖๘๔ : หัวข้อคัดสรรในธรณีฟิสิกส์ 3
   กลุ่มวิชาฟิสิกส์ศึกษา
วทฟส๖๒๖ : การศึกษาฟิสิกส์ 3
วทฟส๖๒๗ : การวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาฟิสิกส์ 3
วทฟส๖๒๘ : แนวคิดทางฟิสิกส์และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 3
วทฟส๖๘๒ : หัวข้อคัดสรรทางการศึกษาฟิสิกส์ 3
   กลุ่มวิชาหัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์
วทฟส๖๘๗ : หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ 3
วทฟส๖๘๘ : หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทฟส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทฟส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวิทย์ มาแทน   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ดร. เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ โหมดชัง
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์
 8. รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ไมเคิล แอนโทนี่ อเลน
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวิศ อมาตยกุล
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดชาย จอมพล
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤทธิ์ มิตรธรรมศิริ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร โอสถจันทร์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรินทร์ ณัฐวุฒิ
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล เอมะรัตต์
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา ซื่อวัฒนะ
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชภาคย์ จิตต์อารี
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กริษณุ ทิวากรศศิธร
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ พฤทธิวรสิน
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ สุวรรณะ
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ อยู่มา
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน สินทรัพย์
 25. อาจารย์ Dr. อเลฮานโดร ซาอีส ริเวรา
 26. อาจารย์ ดร. อารียา จันทศรี
 27. อาจารย์ ดร. สุทธิพงษ์ น้อยสกุล
 28. อาจารย์ ดร. เพชระ ภัทรกิจวานิช
 29. อาจารย์ ดร. ชัยวุฒิ บุญญศิริวัฒน์
 30. อาจารย์ ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ
 31. อาจารย์ ดร. วิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล