ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีชีวภาพ)

จุดเด่นของหลักสูตร

The future prosperity of Thai agro-industries and pharmaceutical-industries will depend a great deal upon our strength in the science of biotechnology. The Department of Biotechnology at Faculty of Science, Mahidol University grew up as a unique multidisciplinary center to promote the application of a wide range of basic knowledge in biology, microbiology, chemistry, biochemistry, genetic engineering and bioprocess engineering. To date, many students have graduated and joined in the effort to develop our country as employees in government and private organizations involved in production, quality control, quality assurance, research and development of agro-industries and pharmaceutical- industries. In addition to providing quality graduates, the Department is one of the most important research centers which emphasizes recent applications of biotechnology in areas relevant to the development of Thailand.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๑
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 19            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการ นักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในสถาบันวิชาการของภาครัฐ บริษัทเอกชน และองค์กร
- นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมและโรงงาน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วททช๗๙๘ : วิทยานิพนธ์ 36

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วททช๕๑๗ : การพัฒนากระบวนการผลิตทางชีวภาพ 3
วททช๕๘๑ : เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมและสังคม 2
วททช๕๘๒ : สัมมนางานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วททช๖๐๗ : เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
วททช๖๑๐ : เทคโนโลยีชีวภาพเชิงธุรกิจ 2
   โดยต้องเลือก ๑ ใน ๓ วิชาดังต่อไปนี้
วททช๕๐๒ : เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม 3
วททช๕๑๔ : วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพเพื่อทรัพยากรชีวภาพหมุนเวียน 3
วททช๕๓๑ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วททช๕๑๑ : เทคโนโลยีการหมัก 3
วททช๕๑๕ : ระบบกึ่งอุตสาหกรรมสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 1
วททช๖๐๒ : การควบคุมการแสดงออกของยีน 3
วททช๖๐๙ : ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยาของกุ้ง 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วททช๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญจภัทร โสจิกุล
 4. รองศาสตราจารย์ กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
 5. รองศาสตราจารย์ จรัญญา ณรงคะชวนะ
 6. รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
 7. รองศาสตราจารย์ มานพ สุพรรณธริกา
 8. รองศาสตราจารย์ ณัฏฐวี เนียมศิริ
 9. รองศาสตราจารย์ ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจินดา ธนะภูมิ
 11. อาจารย์ นฤพัฒน์ หงษ์ดิลกกุล
 12. รองศาสตราจารย์ สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
 13. รองศาสตราจารย์ จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐิพร อร่ามเรือง
 15. อาจารย์ ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์
 16. อาจารย์ นิสา ปฏิการมณฑล
 17. อาจารย์ บังอรศิริ อินตรา
 18. อาจารย์ พรรณวจี พยงค์ศรี
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ร่มแสง
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา วิภาตนาวิน