ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีชีวภาพ)

จุดเด่นของหลักสูตร

The future prosperity of Thai agro-industries and pharmaceutical-industries will depend a great deal upon strength in the science of biotechnology. The Department of Biotechnology at Faculty of Science,Mahidol University grew up as a unique multidisciplinary center to promote the application of a wide range of basic knowledge in biology, microbiology, chemistry, biochemistry, genetic engineering and bioprocess engineering. Many students have graduated and joined in the effort to develop Thailand as employees in government and private organizations involved in production, quality control, quality assurance, research and development in agro-industries and pharmaceutical-industries. In addition to providing quality graduates, the Department is one of the important research centers which emphasizes recent applications of biotechnology in areas relevant to the development of Thailand.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 19            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีชีวภาพในสถาบันการศึกษา
- นักวิชาการ นักวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ในองค์กรของภาครัฐและเอกชน
- นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมและโรงงาน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วททช๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วททช๕๑๗ : การพัฒนากระบวนการผลิตทางชีวภาพ 3
วททช๖๐๗ : เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 3
วททช๖๑๗ : วิศวกรรมชีวภาพ 3
วททช๖๘๓ : ทิศทางงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วททช๖๘๔ : ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วททช๖๘๕ : การวิเคราะห์เชิงบูรณาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วททช๖๑๗ : วิศวกรรมชีวภาพ 3
วททช๖๘๓ : ทิศทางงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วททช๖๘๔ : ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
วททช๖๘๕ : การวิเคราะห์เชิงบูรณาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วททช๕๑๑ : เทคโนโลยีการหมัก 3
วททช๕๑๕ : ระบบกึ่งอุตสาหกรรมสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 1
วททช๖๐๑ : ชีวเคมีและชีวโมเลกุลของพืช 3
วททช๖๐๒ : การควบคุมการแสดงออกของยีน 3
วททช๖๐๔ : เทคโนโลยีเซลล์สัตว์ขั้นสูง 3
วททช๖๐๘ : หัวข้อทันสมัยของเทคโนโลยีชีวภาพ 3
วททช๖๐๙ : ชีววิทยาและพยาธิชีววิทยาของกุ้ง 3
วททช๖๑๑ : วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง 3
วททช๖๓๑ : เทคโนโลยีการอาหารขั้นสูง 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วททช๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญจภัทร โสจิกุล
 4. รองศาสตราจารย์ กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
 5. รองศาสตราจารย์ จรัญญา ณรงคะชวนะ
 6. รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
 7. รองศาสตราจารย์ มานพ สุพรรณธริกา
 8. รองศาสตราจารย์ ณัฏฐวี เนียมศิริ
 9. รองศาสตราจารย์ ธัญญารัตน์ พงศ์ทรางกูร
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจินดา ธนะภูมิ
 11. อาจารย์ นฤพัฒน์ หงษ์ดิลกกุล
 12. อาจารย์ บังอรศิริ อินตรา
 13. อาจารย์ พรรณวจี พยงค์ศรี
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ร่มแสง
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา วิภาตนาวิน
 16. รองศาสตราจารย์ สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
 17. รองศาสตราจารย์ จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐิพร อร่ามเรือง
 19. อาจารย์ ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์
 20. อาจารย์ นิสา ปฏิการมณฑล