ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สรีรวิทยา)

จุดเด่นของหลักสูตร


- Every student is entitled to receive of scholarship.
- Extracurricular activities include participation in workshops, seminars and lectures given by 5 -10 visiting scientists per year.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสรีรวิทยา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการด้านสรีรวิทยาในหน่วยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๐๖ : สัมมนาสรีรวิทยา ๑ 1
วทสร๖๐๗ : สัมมนาสรีรวิทยา ๒ 1
วทสร๖๓๐ : การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๓๙ : วิธีปฏิบัติการทางสรีรวิทยา 1
วทสร๖๘๐ : สรีรวิทยาเชิงระบบ ๑ 3
วทสร๖๘๑ : สรีรวิทยาเชิงระบบ ๒ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทสร๖๘๒ : ทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทสร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. อาจารย์ ดร. คณิต ภู่ไข่   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ดร. จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
 3. ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์
 4. ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สัณหภาส สุดวิลัย
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. เทพมนัส บุปผาอินทร์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา วีระชยาภรณ์
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. รัชกฤต ศรีเกื้อ
 10. รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ณัฐพล ภาณุพินธุ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr. Ioannis D. Papadimitriou
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา บุญหมื่น
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วิชชุดา แสงสว่าง
 15. อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ เอี่ยมลาภะ
 16. อาจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งตรงทรัพย์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล