ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สรีรวิทยา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ทางด้านสรีรวิทยา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
- นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการด้านสรีรวิทยาในหน่วยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๐๖ : สัมมนาสรีรวิทยา ๑ 1
วทสร๖๐๗ : สัมมนาสรีรวิทยา ๒ 1
วทสร๖๐๘ : สัมมนาสรีรวิทยา ๓ 1
วทสร๖๓๐ : การวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๓๙ : วิธีปฏิบัติการทางสรีรวิทยา 1
วทสร๖๗๗ : สัมมนาสรีรวิทยา ๔ 1
วทสร๖๗๘ : การเขียนและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๗๙ : หัวข้อทางสรีรวิทยาขั้นสูง 3
วทสร๖๘๐ : สรีรวิทยาเชิงระบบ ๑ 3
วทสร๖๘๑ : สรีรวิทยาเชิงระบบ ๒ 3
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทสร๖๐๘ : สัมมนาสรีรวิทยา ๓ 1
วทสร๖๗๗ : สัมมนาสรีรวิทยา ๔ 1
วทสร๖๗๘ : การเขียนและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 1
วทสร๖๗๙ : หัวข้อทางสรีรวิทยาขั้นสูง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทภส๖๑๑ : เภสัชวิทยาขั้นสูง 3
วทสร๖๒๓ : ประสาทสรีรวิทยา 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทภส๖๑๑ : เภสัชวิทยาขั้นสูง 3
วทสร๖๒๓ : ประสาทสรีรวิทยา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทสร๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทสร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์
 2. ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท
 3. ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
 4. ศาสตราจารย์ ดร. จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา วีระชยาภรณ์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สัณหภาส สุดวิลัย
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. เทพมนัส บุปผาอินทร์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. รัชกฤต ศรีเกื้อ
 9. รองศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ณัฐพล ภาณุพินธุ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา บุญหมื่น
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. วิชชุดา แสงสว่าง
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิต ภู่ไข่
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr. Ioannis D. Papadimitriou
 15. อาจารย์ ดร. รัชนีวรรณ เอี่ยมลาภะ
 16. อาจารย์ ดร. สุวิมล ตั้งตรงทรัพย์

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่