ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพ และกระบวนการผลิตวัสดุพอลิเมอร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ประกอบอาชีพอิสระที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษา

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคม๕๒๓ : เคมีพอลิเมอร์ 3
วทคม๕๒๔ : การตรวจลักษณะพอลิเมอร์ 2
วทคม๕๔๓ : ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๖๕ : เทคนิคทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2
วทคม๕๘๘ : สัมมนาพอลิเมอร์ ๑ 2
วทคม๕๙๖ : วิทยากระแสและกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคม๕๒๖ : การดัดแปรพอลิเมอร์ 2
วทคม๕๒๗ : คอลลอยด์พอลิเมอร์ 3
วทคม๕๒๗ : พอลิเมอร์คอลลอยด์ 2
วทคม๕๕๐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง 2
วทคม๕๙๗ : กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ขั้นสูง 2
วทคม๕๙๘ : วัสดุนาโน 2
วทคม๖๓๕ : พอลิเมอร์ผสมและคอมพอสิท 2
วทคม๖๓๗ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน้ำยางธรรมชาติ 2
วทคม๖๓๙ : พอลิเมอร์ชีวภาพ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
: 0
วทคม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ จิตต์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์
 3. ศาสตราจารย์ ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
 4. รองศาสตราจารย์ ชาคริต สิริสิงห
 5. รองศาสตราจารย์ ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล
 6. รองศาสตราจารย์ ปราณี ภิญโญชีพ
 7. รองศาสตราจารย์ พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญาณิศา ชิติโชติปัญญา
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราภรณ์ เตรียมโพธิ์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภา วิรเศรษฐ์
 11. อาจารย์ ธัญชนก รัตน์วิจิตต์เวช
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญรัตน์ วัฒนพานิช
 13. รองศาสตราจารย์ กัลยาณี สิริสิงห
 14. รองศาสตราจารย์ สมบัติ ธนะวันต์
 15. อาจารย์ รัตนา ฉันทเตยานนท์
 16. อาจารย์ ปรียานุช จันคง