ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เภสัชวิทยา)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- วิทยากรหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านเภสัชวิทยา
- นักวิจัยด้านเภสัชวิทยาในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- นักวิชาการด้านเภสัชวิทยาในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทภส๕๐๑ : วิธีการทดลองปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา 1
วทภส๕๐๒ : หลักการออกฤทธิ์ของยา 2
วทภส๕๑๑ : วิทยาการทางเภสัชวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 2
วทภส๕๑๒ : พื้นฐานชีววิทยาเชิงระบบสำหรับเภสัชวิทยา 2
วทภส๕๒๑ : เภสัชวิทยาเชิงระบบ ๑ 3
วทภส๕๒๒ : เภสัชวิทยาเชิงระบบ ๒ 2
วทภส615 : การอ่านและเขียนวรรณกรรมวิจัยทางเภสัชวิทยา 1
วทภส๖๑๑ : เภสัชวิทยาขั้นสูง 3
วทภส๖๘๑ : สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทคร๕๒๐ : ศาสตร์ทางการสอนและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ศึกษา 2
วทภส๕๐๙ : เภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทภส๕๑๐ : เภสัชพันธุศาสตร์ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทภส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ณัฏฐิณี จันทรรัตโนทัย   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ดร. ศุภโชค มั่งมูล
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ปิ่นทอง
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ณัฐวุธ สิบหมู่
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ฤดี เหมสถาปัตย์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. สิรดา ศรีหิรัญ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. พิมทิพย์ สังวรินทะ
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. พรรษกร ตันรัตนะ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพา กอประเสริฐถาวร
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. กรานต์ สุขนันทร์ธะ
 13. อาจารย์ ดร.นพ. สมชาย ญาณโรจนะ
 14. อาจารย์ ดร. บดี หนูโท

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล