ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(พยาธิชีววิทยา)

จุดเด่นของหลักสูตร

The curriculum is designed to prepare students for a professional career in Pathobilogical science. Emphasis is on the basic principles and concepts of cell injury, particularly at the cellular and subcellular levels, in addition to changes at tissue level and the pathogenesis of several disease processes e.g. Parasitic infections, toxic agents and carcinogens. After completion of the programme, graduate students will be able to carry out their own research as well as teach in a medical school.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. A researcher in pathobiology and biomedical science 2. A specialist in life sciences equipment and biomedical science-related companies 3. A biomedical scientist or scientist

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทพย๕๐๑ : พยาธิวิทยาทั่วไป 2
วทพย๕๐๒ : พยาธิวิทยาระบบ 2
วทพย๖๐๒ : พื้นฐานทางกายวิภาคสำหรับการศึกษาพยาธิวิทยา 2
วทพย๖๐๓ : เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาสำหรับงานประจำและงานวิจัย 2
วทพย๖๑๑ : สัมมนาทางพยาธิชีววิทยา ๑ 1
วทพย๖๑๒ : สัมมนาทางพยาธิชีววิทยา ๒ 1
วทพย๖๒๒ : พยาธิวิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ 2
วทพย๖๒๓ : เทคนิคปัจจุบันสำหรับงานวิจัยทางพยาธิชีววิทยา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทพย๖๐๖ : หัวข้อเรื่องที่เลือกสรรทางพยาธิชีววิทยา 2
วทพย๖๑๓ : การเวียนศึกษางานวิจัยทางพยาธิชีววิทยา 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทพย๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทพย๖๐๔ : พยาธิวิทยาคลินิค 2