ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(พยาธิชีววิทยา)

จุดเด่นของหลักสูตร

Graduates from the programme will be well trained researchers qualified to work in the medical research. 5 grants for Ph.D students (contact programme director)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 17            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. A knowledge transfer specialist in pathobiology and biomedical science 2. A research and development in pathobiology and biomedical science 3. A specialist biomedical scientist

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทพย๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทพย๕๐๑ : พยาธิวิทยาทั่วไป 2
วทพย๕๐๒ : พยาธิวิทยาระบบ 2
วทพย๖๐๒ : พื้นฐานทางกายวิภาคสำหรับการศึกษาพยาธิวิทยา 2
วทพย๖๐๓ : เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาสำหรับงานประจำและงานวิจัย 2
วทพย๖๑๔ : สัมมนาทางพยาธิชีววิทยาขั้นสูง ๑ 1
วทพย๖๑๕ : สัมมนาทางพยาธิชีววิทยาขั้นสูง ๒ 1
วทพย๖๑๖ : งานวิจัยในปัจจุบันทางพยาธิชีววิทยา 2
วทพย๖๑๗ : พยาธิวิทยาระบบบูรณาการ 2
วทพย๖๒๒ : พยาธิวิทยาระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทพย๖๑๔ : สัมมนาทางพยาธิชีววิทยาขั้นสูง ๑ 1
วทพย๖๑๕ : สัมมนาทางพยาธิชีววิทยาขั้นสูง ๒ 1
วทพย๖๑๖ : งานวิจัยในปัจจุบันทางพยาธิชีววิทยา 2
วทพย๖๑๗ : พยาธิวิทยาระบบบูรณาการ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทพย๖๐๔ : พยาธิวิทยาคลินิค 2
วทพย๖๐๖ : หัวข้อเรื่องที่เลือกสรรทางพยาธิชีววิทยา 2
วทพย๖๐๙ : ภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงระบบ 1
วทพย๖๑๘ : การวิจัยสำหรับเวชศาสตร์และฟื้นฟูการชราภาพ 2
วทพย๖๑๙ : พยาธิพิษวิทยา 2
วทพย๖๒๐ : ผลกระทบทั่วโลกของโรคติดเชื้อ 2
วทพย๖๒๑ : พยาธิวิทยาของมะเร็งและการวิจัย 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทพย๖๐๙ : ภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงระบบ 1
วทพย๖๑๘ : การวิจัยสำหรับเวชศาสตร์และฟื้นฟูการชราภาพ 2
วทพย๖๑๙ : พยาธิพิษวิทยา 2
วทพย๖๒๐ : ผลกระทบทั่วโลกของโรคติดเชื้อ 2
วทพย๖๒๑ : พยาธิวิทยาของมะเร็งและการวิจัย 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทพย๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทพย๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36