ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)

จุดเด่นของหลักสูตร


- Several types of Scholarships are available for eligible students.
- The graduates can apply for job in both government and private sectors.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมประจำสถาบันวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการทางด้านชีววิทยาสภาวะแวดล้อมประจำสถาบันวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทชว๕๒๔ : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3
วทชว๖๑๑ : เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2
วทชว๖๑๙ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
วทชว๖๔๕ : สัมมนาการวิจัยทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 1
วทชว๖๔๖ : สัมมนาการวิจัยทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อมขั้นสูง 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และนิเวศวิทยา
วทชว๕๐๕ : นิเวศวิทยาของประชากรและชุมชน 3
วทชว๕๑๑ : ชีวภูมิศาสตร์ 3
วทชว๕๑๙ : นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ 3
วทชว๕๓๐ : ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3
วทชว๕๓๙ : เทคนิคการวิจัยทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ 2
วทชว๕๗๗ : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ 3
   กลุ่มผลกระทบของมลภาวะ ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
วทคร๕๐๕ : นิเวศวิทยาเชิงระบบและอุบัติการโรค 3
วทชว๕๑๘ : พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 3
วทชว๕๒๐ : ชีววิทยาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3
วทชว๕๘๔ : การตอบสนองของพืชต่อความเครียดในสิ่งแวดล้อม 3
วทชว๖๒๑ : มลพิษสิ่งแวดล้อม 3
   กลุ่มเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทชว๕๒๕ : แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางโมเลกุลในชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2
วทชว๖๒๔ : การจัดการของเสียอันตราย 3
วทชว๖๒๕ : การบำบัดสารพิษโดยชีววิธี 3
   วิชาเลือกร่วมกลุ่ม
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทชว๖๑๒ : ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2
วทชว๖๑๓ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทชว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธา มีแต้ม   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี อหันทริก
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. พรินท์พิดา สนธิพันธ์
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ ชาญกำแหงเดชา
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพีชา คุ้มเกตุ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภริณดา ทยานุกูล
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิต คูดำรงสวัสดิ์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อุ่นใจ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรวิทย์ สิตปรีชา
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย จิรัฏฐิติกุล
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิสา ดำเนินสวัสดิ์
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์ สำราญวานิช
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤษท์ หาญวรวงศ์ชัย
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลิตา คงฤทธิ์
 19. อาจารย์ ดร. วรุฒ ศิริวุฒิ
 20. อาจารย์ ดร. ณัฐพล อ่อนปาน

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล