ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)

จุดเด่นของหลักสูตร


- Several types of Scholarships are available for eligible students.
- The graduates can apply for job in both government and private sectors.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิจัยด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมประจำสถาบันวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- นักวิชาการทางด้านชีววิทยาสภาวะแวดล้อมประจำสถาบันวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทชว๕๒๔ : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3
วทชว๖๑๑ : เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2
วทชว๖๑๙ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
วทชว๖๔๕ : สัมมนาการวิจัยทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 1
วทชว๖๔๖ : สัมมนาการวิจัยทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อมขั้นสูง 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และนิเวศวิทยา
วทชว๕๐๕ : นิเวศวิทยาของประชากรและชุมชน 3
วทชว๕๑๑ : ชีวภูมิศาสตร์ 3
วทชว๕๑๙ : นิเวศวิทยาจุลินทรีย์ 3
วทชว๕๓๐ : ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 3
วทชว๕๓๙ : เทคนิคการวิจัยทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ 2
วทชว๕๗๗ : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ 3
   กลุ่มผลกระทบของมลภาวะ ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
วทคร๕๐๕ : นิเวศวิทยาเชิงระบบและอุบัติการโรค 3
วทชว๕๑๘ : พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 3
วทชว๕๒๐ : ชีววิทยาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3
วทชว๕๘๔ : การตอบสนองของพืชต่อความเครียดในสิ่งแวดล้อม 3
วทชว๖๒๑ : มลพิษสิ่งแวดล้อม 3
   กลุ่มเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทชว๕๒๕ : แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีทางโมเลกุลในชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2
วทชว๖๒๔ : การจัดการของเสียอันตราย 3
วทชว๖๒๕ : การบำบัดสารพิษโดยชีววิธี 3
   วิชาเลือกร่วมกลุ่ม
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทชว๖๑๒ : ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2
วทชว๖๑๓ : หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทชว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่