ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวเคมี)

จุดเด่นของหลักสูตร

Our department has long been recognized as having a leading programme in Biochemistry and Molecular Biology and is the first department in Thailand to offer graduate degrees in Biochemistry. Based on Thai university ranking for the year 2005 by Thai Commission on Higher Education (CHE), the department has highest ranked-graduate programme of Biochemistry in the country. Many of our faculty members have been honored with international, national, and university awards. Research activities are always rigorously pursued and are published in international journals every year. Our alumni are currently key players in various Thai scientific communities and industries.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิทยาศาสตร์ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
- ผู้ช่วยนักวิจัยด้านชีวเคมี ชีววิทยาระดับโมเลกุล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
- นักวิชาการด้านชีวเคมี ชีววิทยาระดับโมเลกุล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
- นักวิเคราะห์ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทชค๖๐๓ : ปฏิบัติการชีวเคมีขั้นสูง 2
วทชค๖๐๔ : สัมมนาชีวเคมี 1
วทชค๖๐๖ : สัมมนาชีวเคมี ๒ 1
วทชค๖๑๙ : ทักษะการวิจัยทางชีวเคมีเชิงบูรณาการ 3
   เรียน ๑ ใน ๓ รายวิชาขั้นสูงตามความเฉพาะทางของวิทยานิพนธ์
วทชค๖๐๙ : โครงสร้างและกลไกของเอนไซม์ 2
วทชค๖๑๐ : เมแทบอลิซึมสมัยใหม่ 2
วทชค๖๑๒ : พันธุศาสตร์และจีโนมเชิงหน้าที่ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทชค๖๑๘ : ชีววิทยาศาสตร์ของเซลล์ต้นกำเนิดและมะเร็ง 3
วททช๖๐๒ : การควบคุมการแสดงออกของยีน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทชค๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทชค๖๑๗ : ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบโมเลกุล 2

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา ปโกฏิประภา   (ประธานหลักสูตร)
 2. อาจารย์ Mikhail Khvochtchev
 3. ศาสตราจารย์ ศราวุฒิ จิตรภักดี
 4. รองศาสตราจารย์ จิรันดร ยูวะนิยม
 5. รองศาสตราจารย์ ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย
 6. ศาสตราจารย์ เทวัญ จันทร์วิไลศรี
 7. รองศาสตราจารย์ ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
 8. รองศาสตราจารย์ ลาเรน เจนเซน
 9. รองศาสตราจารย์ เสาวรส สวัสดิวัฒน์
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จามร สมณะ
 11. รองศาสตราจารย์ ธเนศ กังสมัครศิลป์
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนก ตินิกุล
 13. รองศาสตราจารย์ วโรดม เจริญสวรรค์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรชุมา อิฐสถิตไพศาล
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล เลิศสุวรรณ
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา เกตุวงศา
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
 18. อาจารย์ วราภรณ์ คำยอด
 19. อาจารย์ สิทธินันท์ ชนะรัตน์
 20. รองศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา