ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ชีวเคมี)

จุดเด่นของหลักสูตร

Our department has long been recognized as having a leading programme in Biochemistry and Molecular Biology and is the first department in Thailand to offer graduate degrees in Biochemistry. Based on Thai university ranking for the year 2005 by Thai Commission on Higher Education (CHE), the department has highest ranked-graduate programme of Biochemistry in the country. Many of our faculty members have been honored with international, national, and university awards. Research activities are always rigorously pursued and are published in international journals every year. Our alumni are currently key players in various Thai scientific communities and industries.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรอื่น
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิทยาศาสตร์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
- นักวิจัยด้านชีวเคมี ชีววิทยาระดับโมเลกุล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
- นักวิชาการและผู้เผยแพร่ความรู้ด้านชีวเคมี ชีววิทยาระดับโมเลกุล หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
- นักวิเคราะห์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทชค๖๐๓ : ปฏิบัติการชีวเคมีขั้นสูง 2
วทชค๖๑๓ : ทักษะขั้นสูงในการวิจัยทางชีวเคมี 3
วทชค๖๑๔ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๑ 1
วทชค๖๑๕ : สัมมนาชีวเคมีขั้นสูง ๒ 1
วทชค๖๑๖ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๓ 1
   เรียน ๑ ใน ๓ รายวิชาขั้นสูงตามความเฉพาะทางของวิทยานิพนธ์
วทชค๖๐๙ : โครงสร้างและกลไกของเอนไซม์ 2
วทชค๖๑๐ : เมแทบอลิซึมสมัยใหม่ 2
วทชค๖๑๒ : พันธุศาสตร์และจีโนมเชิงหน้าที่ 2
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วทชค๖๑๓ : ทักษะขั้นสูงในการวิจัยทางชีวเคมี 3
วทชค๖๑๔ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๑ 1
วทชค๖๑๕ : สัมมนาชีวเคมีขั้นสูง ๒ 1
วทชค๖๑๖ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๓ 1
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรอื่น
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทชค๖๑๓ : ทักษะขั้นสูงในการวิจัยทางชีวเคมี 3
วทชค๖๑๔ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๑ 1
วทชค๖๑๕ : สัมมนาชีวเคมีขั้นสูง ๒ 1
วทชค๖๑๖ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๓ 1
   เรียน ๑ ใน ๓ รายวิชาขั้นสูงตามความเฉพาะทางของวิทยานิพนธ์
วทชค๖๐๙ : โครงสร้างและกลไกของเอนไซม์ 2
วทชค๖๑๐ : เมแทบอลิซึมสมัยใหม่ 2
วทชค๖๑๒ : พันธุศาสตร์และจีโนมเชิงหน้าที่ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๒ : การสอบปริมาณการจับตัวรับและเอนไซม์เชิงจลน 1
วทชค๖๐๗ : หัวข้อปัจจุบันทางชีวเคมี 3
วทชค๖๑๑ : วิธีวิจัยปัจจุบันทางชีวโมเลกุล 1
วทชค๖๑๗ : ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบโมเลกุล 2
วทชค๖๑๘ : ชีววิทยาศาสตร์ของเซลล์ต้นกำเนิดและมะเร็ง 3
วททช๖๐๒ : การควบคุมการแสดงออกของยีน 3
   รายวิชาเลือกสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรอื่น
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรอื่น
วทชค๖๑๖ : สัมมนาทางชีวเคมีขั้นสูง ๓ 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
วทชค๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
วทชค๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ วโรดม เจริญสวรรค์   (ประธานหลักสูตร)
 2. อาจารย์ Mikhail Khvochtchev
 3. รองศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
 4. ศาสตราจารย์ ศราวุฒิ จิตรภักดี
 5. รองศาสตราจารย์ จิรันดร ยูวะนิยม
 6. รองศาสตราจารย์ ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย
 7. ศาสตราจารย์ เทวัญ จันทร์วิไลศรี
 8. รองศาสตราจารย์ ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
 9. รองศาสตราจารย์ ลาเรน เจนเซน
 10. รองศาสตราจารย์ เสาวรส สวัสดิวัฒน์
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จามร สมณะ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา ปโกฏิประภา
 13. รองศาสตราจารย์ ธเนศ กังสมัครศิลป์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนก ตินิกุล
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรชุมา อิฐสถิตไพศาล
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกมล เลิศสุวรรณ
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา เกตุวงศา
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐมพล วงศ์ตระกูลเกตุ
 19. อาจารย์ วราภรณ์ คำยอด
 20. อาจารย์ สิทธินันท์ ชนะรัตน์