ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน)

จุดเด่นของหลักสูตร

Special consideration by the Committee of Graduate Programme will be given to Masters students who have a GPA of
- 5 or above and who wish to become Ph.D. students.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการในสาขาจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษา หรือในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
- นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ทางด้านจุลินทรีย์ วิทยาภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
บฑคร๕๒๑ : จริยธรรมการวิจัย 1
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
วทจว๕๑๔ : ภูมิคุ้มกันวิทยา 1
วทจว๕๑๘ : จุลชีววิทยา 3
วทจว๖๑๕ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิทยาภุมิคุ้มกัน 3
วทจว๖๑๖ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิทยาแบคทีเรียและวิทยาเชื้อรา 3
วทจว๖๑๗ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับวิทยาไวรัส 3
วทจว๖๑๘ : หัวข้อที่ทันสมัยเกี่ยวกับปรสิตวิทยา 3
วทจว๖๒๔ : หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทจว๖๒๕ : สัมมนาทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทจว๖๒๖ : หัวข้อพิเศษทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ 1
วทจว๖๒๗ : สัมมนาทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ๒ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๐๐ : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทจว๕๑๑ : จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล 3
วทจว๕๑๒ : การวิเคราะห์ลำดับโมเลกุล 2
วทจว๕๑๙ : เทคนิคในการวิจัยทางจุลชีววิทยา/วิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทจว๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12