ข้อมูลหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาโท
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

จุดเด่นของหลักสูตร

The information has been changed as in the enclosed document.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์
- ผู้ช่วยในงานวิจัยที่ต้องให้การวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
- นักสถิติ
- นักเขียนโปรแกรมในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วทคณ๖๑๖ : การวิเคราะห์ประยุกต์ 3
วทคณ๖๑๘ : การวิเคราะห์ 3
วทคณ๖๒๔ : วิธีเชิงตัวเลข 3
วทคณ๖๙๐ : ทักษะทั่วไปเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
วทคณ๖๙๔ : สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๑ 1
วทคณ๖๙๕ : สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๒ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทคณ๖๐๓ : ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3
วทคณ๖๐๖ : ทอพอโลยี 3
วทคณ๖๐๗ : การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3
วทคณ๖๑๐ : การวิเคราะห์เชิงจริง 3
วทคณ๖๒๐ : การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3
วทคณ๖๒๑ : ตัวแบบเชิงกำหนดทางการวิจัยการดำเนินการ 3
วทคณ๖๒๓ : เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด 3
วทคณ๖๒๕ : สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3
วทคณ๖๒๘ : วิธีสมาชิกจํากัด 3
วทคณ๖๒๙ : หัวข้อปัจจุบันในคณิตศาสตร์การคณนา 3
วทคณ๖๓๑ : การวิเคราะห์การตัดสินใจ 3
วทคณ๖๓๓ : กระบวนการสโทแคสติก 3
วทคณ๖๓๙ : หัวข้อปัจจุบันทางคณิตศาสตร์เชิงสถิติ 3
วทคณ๖๔๐ : ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3
วทคณ๖๔๓ : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3
วทคณ๖๔๕ : ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป 3
วทคณ๖๕๕ : หัวข้อปัจจุบันทางฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 3
วทคณ๖๗๓ : ระบบเชิงพลวัต 3
วทคณ๖๗๔ : แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต 3
วทคณ๖๗๗ : การทําเหมืองข้อมูล 3
วทคณ๖๘๑ : หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประยุกต์๑ 3
วทคณ๖๘๒ : หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๒ 3
วทคณ๖๘๓ : หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประยุกต์ ๓ 3
วทคณ๖๘๘ : การอนุมานเชิงสถิติ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทคณ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ   (ประธานหลักสูตร)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ สถิรคู
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด อมรสมานกุล
 4. อาจารย์ ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ
 5. อาจารย์ วสกร แลสันกลาง
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ
 7. อาจารย์ วรรธนันทน์ จตุวิริยะพรชัย
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐกรณ์ ผิวชื่น
 9. อาจารย์ ธนพล ตันติศรีปรีชา
 10. อาจารย์ Nguyen Van Sanh
 11. รองศาสตราจารย์ ชนม์ทิตา รัตนกุล
 12. รองศาสตราจารย์ ดวงกมล เบ้าวัน
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกนก บุญวงษ์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัลลภ ฮวบสมบูรณ์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ ชยันตราคม
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
 18. อาจารย์ ทิพาลัคน์ กฤตยาเกียรณ์
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟาริดา จำจด
 20. อาจารย์ ระวี สุวรรณเดโชไชย
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณนิกา แสวงทอง
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร นันตาปลูก
 23. อาจารย์ ดีมิที เบอร์ดินสกี
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี อุณหพิพัฒน์
 25. อาจารย์ Man Van Minh Nguyen