ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)

จุดเด่นของหลักสูตร

Graduate students in M.Sc. and Ph.D. programmes can select their research topics from a wide variety of ongoing research both in the Department of Anatomy and in the Center of Excellence. Most doctoral students will get scholarships and / or research assistantships. In addition, most will have a chance to go abroad as part of his / her research and work at a renowed university for at least 7 months to 1 year. Market demand for graduates from our programmes is high in both government and private universities. Graduates will be trained to be professional in both teaching and research skills.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง คณะวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ 7            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาอื่น ๆ
หมวดวิชาบังคับ 11            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 52            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 73            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- ผู้ชำนาญการด้านกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
- นักวิชาการสาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้างในสถาบันการศึกษา
- นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน องค์กร ระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ
- เป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ในระดับภูมิภาค หรือนานาชาติ

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทกว๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
วทกว๕๐๒ : ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง 3
วทกว๕๒๑ : การชำแหละมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2
วทกว๕๒๒ : ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3
วทกว๕๒๓ : โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ 3
วทกว๖๐๖ : หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลและโครงสร้าง 1
วทกว๖๑๕ : หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ 1
วทกว๖๑๗ : สัมมนาทางวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 1
วทกว๖๑๘ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 1
วทกว๖๑๙ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ 1
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง หรือสาขากายวิภาคศาสตร์
วทกว๖๐๖ : หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลและโครงสร้าง 1
วทกว๖๑๕ : หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ 1
วทกว๖๑๗ : สัมมนาทางวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 1
วทกว๖๑๘ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 1
วทกว๖๑๙ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ 1
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์
วทกว๖๐๖ : หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลและโครงสร้าง 1
วทกว๖๑๕ : หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ 1
วทกว๖๑๗ : สัมมนาทางวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 1
วทกว๖๑๘ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 1
วทกว๖๑๙ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ 1
วทคร๕๐๒ : วิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์ 2
วทคร๕๐๓ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 3
วทคร๕๑๔ : การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางชีวการแพทย์ 1
วทคร๕๑๘ : ทักษะทั่วไปในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สาขาอื่นๆ
วทกว๕๐๒ : ชีววิทยาระบบประสาทโครงสร้าง 3
วทกว๕๒๒ : ชีววิทยาโครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ 3
วทกว๖๐๖ : หัวข้อขั้นสูงทางชีววิทยาระดับเซลและโครงสร้าง 1
วทกว๖๑๕ : หัวข้อขั้นสูงทางประสาทวิทยาศาสตร์ 1
วทกว๖๑๗ : สัมมนาทางวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๑ 1
วทกว๖๑๘ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๒ 1
วทกว๖๑๙ : สัมมนาทางการวิจัยระดับแนวหน้าด้านกายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยาโครงสร้าง ๓ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วทกว๖๐๗ : ชีววิทยาโครงสร้างและจุลทรรศน์ขั้นสูง 2
วทกว๖๒๐ : หัวข้อคัดสรรประสาทวิทยาศาสตร์ระดับเซลล์ 1
วทกว๖๒๑ : หัวข้อหลักในชีววิทยาการเจริญเชิงบูรณาการ 1
วทกว๖๒๒ : พัฒนาการของเอ็มบริโอมนุษย์ 2
วทกว๖๒๓ : หัวข้อคัดสรรทางพันธุศาสตร์การแพทย์และการเจริญ 1
วทคร๕๐๖ : หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับโมเลกุล 2
วทคร๕๐๗ : เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1
วทคร๕๐๘ : เทคนิคด้านชีวโมเลกุลและด้านสเปกโทรสโกปี 1
วทคร๕๐๙ : เทคนิคการแยกสาร 1
วทคร๕๑๐ : ระเบียบวิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน 1
วทคร๕๑๑ : เทคโนโลยีด้านยีน 1
วทคร๕๑๓ : เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 1
วทคร๕๑๖ : ชีวสถิติ 3
วทคร๕๓๑ : การประยุกต์คอมพิวเตอร์ 3
วทคร๕๓๒ : การเขียนโปรแกรม 3
วทคร๕๓๓ : การประยุกต์โปรแกรมประมวลคำและนำเสนอข้อมูลสำหรับงานวิจัย 1
วทคร๕๓๔ : การประยุกต์โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานวิจัย 1
วทคร๕๓๕ : การประยุกต์โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานวิจัย 1
วทชค๖๑๐ : เมแทบอลิซึมสมัยใหม่ 2
วทชค๖๑๑ : วิธีวิจัยปัจจุบันทางชีวโมเลกุล 1
วททช๕๐๒ : เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วทกว๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36
วทกว๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รองศาสตราจารย์ ไกร มีมล   (ประธานหลักสูตร)
 2. รองศาสตราจารย์ กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ
 3. รองศาสตราจารย์ กุลธิดา ชัยธีระยานนท์
 4. รองศาสตราจารย์ เจริญศรี ธนบุญสมบัติ
 5. รองศาสตราจารย์ ยสวันต์ ตินิกุล
 6. รองศาสตราจารย์ วัฒนา วีรชาติยานุกูล
 7. รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
 8. รองศาสตราจารย์ รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มรกต สร้อยระย้า
 11. อาจารย์ ธนพงศ์ เครื่องคำ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ ศุภมั่งมี
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิพล อินทรพัฒน์
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมยศ ศรีดุรงฤทธิ์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร จงกมลวิวัฒน์
 16. อาจารย์ เพชรัตน์ พานทอง
 17. อาจารย์ ณัฐเมธี เครือภูงา