ข้อมูลหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ระดับ ปริญญาเอก
คณะ / สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(กายอุปกรณ์)

จุดเด่นของหลักสูตร

The Ph.D. in Prosthetics and Orthotics is designed primarily for motivated clinicians, rehabilitation professionals and educators. Students interact and learn from experienced clinicians and researchers with a broad range of backgrounds and interests, and receive training in research and laboratory methods. The course encourages and fosters the development of life-long learning as well as mentorship between students and faculty. The program encompasses foundational and applied aspects of prosthetics and orthotics as they relate to rehabilitation of form and functional capacity of individuals in their lived environments. The Ph.D. program is a respected program that offers career training, and scholarship opportunities for highly-qualified applicants. Why a Ph.D. in Prosthetics and Orthotics from the Sirindhorn School of Prosthetics and Orthotics? - A team of experts - Faculty from top research schools around the world - A growing field - There continues to be a burgeoning need for qualified university academic and research professionals in prosthetics and orthotics - Flexibility in courses and classes - Classes are designed for the career professionals and are offered online and in-person - Tuition is affordable- Low tuition fees have and continue to be a strength of SSPO - Wonderful location - SSPO is located in tropical Bangkok, Thailand. We are within traveling distance to beautiful beaches and northern hillside nature.

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๑.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยานิพนธ์ 72            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. Researchers in prosthetic/orthotic and related fields at research institutes, government sectors and industrial organization 2. Academic staff at university/institute 3. Entrepreneur/business owners in prosthetics and orthotics 4. Leaders/managers in prosthetic and orthotic facilities

รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรกอ๘๙๙ : วิทยานิพนธ์ 72
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรกอ๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรกอ๕๔๑ : สัมมนาทางกายอุปกรณ์ ๑ 1
ศรกอ๕๔๒ : สัมมนาทางกายอุปกรณ์ ๒ 1
ศรกอ๕๔๓ : วิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับกายอุปกรณ์ 2
ศรกอ๕๔๔ : ชีวกลศาสตร์และการวัดผลขั้นสูง 3
ศรกอ๕๔๗ : การแปลความรู้ทางกายอุปกรณ์ 1
ศรกอ๖๔๑ : การบูรณาการทฤษฎีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายอุปกรณ์ 2
ศรกอ๖๔๒ : นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและกายอุปกรณ์ในแต่ละช่วงกลุ่มประชากร 2
ศรกอ๖๔๓ : เทคโนโลยีการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นสูง 2
ศรกอ๖๔๔ : สัมมนาปริญญาเอกทางการปฏิบัติที่มุ่งหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นฐาน 2
ศรคร๕๐๓ : ระเบียบวิธีวิจัยทางชีวการแพทย์ 2
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรกอ๖๔๑ : การบูรณาการทฤษฎีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายอุปกรณ์ 2
ศรกอ๖๔๒ : นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและกายอุปกรณ์ในแต่ละช่วงกลุ่มประชากร 2
ศรกอ๖๔๓ : เทคโนโลยีการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นสูง 2
ศรกอ๖๔๔ : สัมมนาปริญญาเอกทางการปฏิบัติที่มุ่งหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นฐาน 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ศรกอ๖๐๑ : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน 2
ศรกอ๖๐๒ : หัวข้อพิเศษ: สถิติทางการแพทย์และกระบวนการทางสถิติสำหรับกายอุปกรณ์ 2
ศรกอ๖๐๓ : การศึกษาอิสระ 2
ศรกอ๖๐๔ : งานวิจัยทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 2
ศรกอ๖๑๑ : นวัตกรรมทางกายอุปกรณ์เทียมระดับระยางค์ล่าง 3
ศรกอ๖๑๒ : นวัตกรรมทางกายอุปกรณ์เทียมระดับระยางค์บน 3
ศรกอ๖๑๓ : ระบบสุขภาพและการวิเคราะห์นโยบาย 1
ศรกอ๖๑๔ : การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนทางกายอุปกรณ์ 2
ศรกอ๖๑๕ : การฟื้นฟูสมรรถภาพทางคลินิกและพฤติกรรมทางกายภาพในการดำรงชีวิตอย่างอิสระ 2
ศรกอ๖๑๖ : นวัตกรรมทางกายอุปกรณ์เสริม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี
ศรกอ๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
ศรกอ๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่